Egzamin licencjacki

REGULAMIN modułu z seminarium licencjackim

 1. Moduł z seminarium licencjackim realizowany na III roku studiów I stopnia okcydentalistyki składa się z trzech zajęć po 30 godz. w każdym semestrze, w sumie 180 godz.
Część modułu Liczba godzin Semestr
(część historyczna) 30 Sem. zimowy
(część filozoficzna) 30
(część kulturowa) 30
(część historyczna) 30 Sem. letni
(część filozoficzna) 30
(część kulturowa) 30
 1. Struktura modułu pod względem merytorycznym i podziału dyscyplin jest taka sama, jak w przypadku modułów Dzieje i kultura Zachodu, przy czym student nie realizuje projektu, a przygotowuje pracę licencjacką.
 2. Koordynator studiów okcydentalistyki zatwierdza propozycję modułu i ustala, który z wykładowców przejmuje obowiązki zaliczającego seminarium licencjackie, a tym samym, które zajęcia klasyfikowane są jako typ zajęć: seminarium licencjackie. Pozostałe zajęcia są ćwiczeniami konwersatoryjnymi.
 3. Wykładowcy prowadzący zajęcia w module z seminarium licencjackim proponują zestaw lektur (od 3 do 5), które powinien znać absolwent studiów I stopnia okcydentalistyki. Lektury te są przedmiotem rozważań na zajęciach oraz znajomość ich obowiązuje studenta na egzaminie licencjackim.
 4. Zajęcia w module z seminarium licencjackim powinny wspierać studentów w pisaniu pracy, zbieraniu materiałów, prezentowaniu ich, niezależnie od tego, czy prowadzący jest promotorem, czy też nie.
 5. Student przygotowuje pracę licencjacką pod opieką wykładowcy z listy wskazanej przez Koordynatora studiów okcydentalistyki. W uzasadnionych przypadkach student może zyskać zgodę na pisanie pracy u wykładowcy spoza listy, decyzję te podejmuje Koordynator studiów okcydentalistyki.
 6. Lista tematów prac licencjackich winna być zatwierdzona decyzją Rady Programowej Kierunku Okcydentalistyka w grudniu danego roku akademickiego.
 7. Prowadzący seminarium licencjackie dokonuje wpisu na podstawie własnej oceny stopnia przygotowania studenta do egzaminu licencjackiego oraz oceny sugerowanej przez promotora w proporcjach 1:2.
 8. Na zaliczenie I semestru seminarium licencjackiego student winien przygotować konspekt pracy i bibliografię.
 9. Na zaliczenie I semestru seminarium licencjackiego student winien przedstawić ukończoną pracę.
 10. Promotor jest zobowiązany do wystawienia ocen tylko i wyłącznie po otrzymaniu wymaganych fragmentów pracy lub jej całości.
 11. Student nie może uzyskać zaliczenia seminarium licencjackiego nie złożywszy pracy.
 12. Procedura egzaminacyjna i recenzencka są standardowe.