Wszystko o pisaniu pracy magisterskiej

Wszystko co chciałeś dowiedzieć się o pisaniu pracy magisterskiej,

ale nie wiedziałeś kogo zapytać

 I. Promotor

  1. Kto może być promotorem pracy? Może nim być każdy samodzielny pracownik naukowy (profesor, doktor habilitowany) lub pomocniczy pracownik naukowy (doktor), który otrzymał stosowną zgodę Rady Wydziału. Czy osoba do której zwracam się by była promotorem może odmówić? Tak. Jeśli ma już tylu magistrantów, na ilu pozwalają przepisy (zob. I.3) lub uzna, że zagadnienia, którymi chce się zająć magistrant(ka), wykraczają poza obszar jej kompetencji. Ilu magistrantów maksymalnie może promować jeden pracownik naukowy? Samodzielny pracownik naukowy może jednocześnie prowadzić 12 prac magisterskich, pomocniczy pracownik naukowy – 3. Czy promotorem może być osoba nieprowadząca seminarium magisterskiego? Może, ale wówczas powinno się z nią konsultować wybór seminarium magisterskiego a prowadzący seminarium magisterskie powinien zasięgnąć jej opinii przed zaliczeniem seminarium w 8, 9 i 10 semestrze.

II. Przystępowanie do pracy

  1. Jak ustala się temat pracy magisterskiej? Własny pomysł na pracę (mniej lub bardziej precyzyjny) konsultuje się z promotorem, który ma pomóc w takim jego dopracowaniu, by powstająca praca nie była ani zbyt wąska czy łatwa ani zbyt obszerna czy trudna. Jaki powinien być zakres pracy magisterskiej? Zakres i charakter pracy (monograficzna czy przekrojowa, skupiona na jednej dyscyplinie czy multidyscyplinarna, etc.) powinien być skonsultowany z jej promotorem, którego zadaniem jest ocena, czy temat proponowany przez magistranta nadaje się na pracę. Komu należy zgłosić temat pracy magisterskiej? Informację o temacie: Tytuł pracy, nazwisko własne i promotora, należy złożyć pisemnie w sekretariacie Instytutu do końca semestru zimowego IV roku studiów. Osoby, które z różnych względów (choroba, stypendium Sokratesa, etc.) nie mogą tego zrobić w tym terminie, powinny dokonać tego możliwie najszybciej. (zob. II.4 i 5) Kto zatwierdza tematy prac magisterskich? Tematy prac zatwierdza najpierw Rada Instytutu a następnie Rada Wydziału. Zatwierdzone brzmienie tematu nie może zostać samowolnie zmienione (zob. II.6). Kiedy zatwierdzane są tematy prac magisterskich?Tematy prac zatwierdzane są na posiedzeniach stosownych Rad (zob. II.4) na początku semestru letniego. W jakich przypadkach można prosić o zmianę tematu pracy magisterskiej lub promotora; komu i do kiedy to należy zgłosić? Temat lub promotora pracy można zmienić z powodów losowych lub merytorycznych (niedostępność materiałów, zmiana zainteresowań, etc.). O zmianę tematu lub promotora pracy występuje się za zgodą zainteresowanych do Dziekana z zachowaniem ‘drogi służbowej’ (Dyrektor Instytutu, Rada Instytutu).

III. Pisanie pracy

  1. Jak kontaktują się ze sobą magistrant(ka) i promotor(ka)? Jeśli magistrant(ka) uczęszcza na seminarium magisterskie nie prowadzone przez promotora, zobowiązana(y) jest do informowania o postępie pracy na konsultacjach prowadzonych przez promotora, który może zażyczyć sobie ustalenia harmonogramu przedstawiania kolejnych fragmentów pracy i uzależnić od jego realizacji wyrażenie zgody na zaliczenie seminarium magisterskiego. Jakie są wymogi stawiane pracom magisterskim? Praca magisterska NIE musi być samodzielnym wkładem w naukę, powinna natomiast być samodzielna, demonstrować umiejętność zebrania (dotarcie do źródeł), analizy (wybór relewantnych zagadnień) i opracowania materiału (przekonująco uzasadnione uporządkowanie tez oraz syntetyzujące wnioski) oraz jego rzetelnej (informującej o źródłach przedstawianych tez) i czytelnej (stylistycznie dopracowanej) prezentacji przez magistranta. Objętość pracy jest wtórna wobec powyższych warunków. Praca może, jeśli to pomocne, być uzupełniona dodatkami, takimi jak edycje i tłumaczenia tekstów źródłowych, filmy czy animacje multimedialne, itp. Jakie publikacje mogą być źródłem do pracy magisterskiej?Wszystkie publikacje dostępne powszechnie (książki, periodyki, strony internetowe) oraz w stopniu ograniczonym (rękopisy, druki rzadkie) mogą być źródłami do pracy, jeśli przedstawione są w sposób umożliwiający ich lekturę promotorowi i recenzentowi (dokładne adresy bibliograficzne w przypadku źródeł powszechnie dostępnych, cytaty relewantnych fragmentów w przypadku źródeł trudno dostępnych). Magistrant powinien ocenić stosowność wykorzystywanych źródeł a w przypadku wątpliwości konsultować się z promotorem. Kto sprawdza pracę magisterską? Do momentu ukończenia pisania pracy przez magistranta jej powstawanie nadzoruje promotor; kiedy uznaje, że praca spełnia wymogi stawiane pracom magisterskim, wnioskuje do Dziekana o dopuszczenie jej autora do egzaminu magisterskiego, przedstawia swoją opinię na temat pracy i proponuje osobę recenzenta (zob. IV.2), który do dnia egzaminu magisterskiego (zob. IV.3) przedstawia recenzję pracy.

IV. Wieńczenie dzieła

  1. W jakiej formie należy oddać pracę magisterską? Po przyjęciu przez promotora praca powinna zostać powielona jako wydruk w liczbie czterech egzemplarzy, po jednym dla promotora, recenzenta (zob. IV.2), dziekanatu i biblioteki (ten ostatni egzemplarz magistrant może opatrzyć swą zgodą na udostępnianie). Ponadto promotor powinien otrzymać wersję pracy na nośniku elektronicznym (dyskietka, płyta CD, itp.). Kto jest recenzentem pracy magisterskiej?Recenzentem pracy może być każdy samodzielny pracownik naukowy (profesor, doktor habilitowany) lub pomocniczy pracownik naukowy (doktor), który otrzymał stosowną zgodę Rady Wydziału (zob. I.1). Jeśli promotorem pracy jest pomocniczy pracownik naukowy, wówczas recenzentem musi być samodzielny pracownik naukowy. Recenzent wyznaczany jest przez Dziekana na wniosek promotora, który może zasięgnąć opinii magistranta w tej sprawie. Recenzentem nie musi być pracownik Instytutu Filozofii U.Ł. Czym jest i kiedy się odbywa ‘obrona’ pracy magisterskiej? ‘Obrona’, właściwie egzamin magisterski, odbywa się w terminie wyznaczonym przez Dziekana, nie wcześniej niż po dwóch tygodniach od złożenia pracy w Dziekanacie (czas potrzebny m.in. na przygotowanie recenzji pracy). Przedmiotem egzaminu są lektury podane wcześniej magistrantowi przez promotora i recenzenta; każdy z nich zwyczajowo zadaje magistrantowi jedno problemowe pytanie. Średnia z ocen za odpowiedzi na pytania, średnia ocen pracy (promotora i recenzenta) oraz średnia studiów, służą następnie Dziekanowi do wyliczenia, specjalnym algorytmem, oceny końcowej, która wpisana zostanie na dyplomie. Czy można skończyć studia nie broniąc pracy magisterskiej? NIE. Jest ona koniecznym elementem do uzyskania dyplomu ukończenia studiów wyższych (zob. IV.3). Czy można ‘bronić’ pracę magisterską po upłynięciu terminu przedłużenia jej złożenia? Jeśli magistrant przekroczy termin przedłużenia złożenia pracy (Dziekan na wcześniejszą prośbę studenta może przedłużyć go do końca października, Rektor o miesiąc dłużej), wówczas zostaje skreślony z listy studentów i aby ponownie podjąć próbę ukończenia studiów musi wystąpić do Rektora o reaktywację na ostatni semestr/rok studiów (za opłatą). Przed złożeniem pracy i egzaminem magisterskim zobowiązany jest również uzupełnić różnice programowe (jeśli takie występują). Co w przypadku niepowodzenia? Niepowodzenie może być dwojakiego rodzaju: negatywna recenzja i niezdany egzamin magisterski (dopuszczenie pracy przez promotora eo ipso oznacza pozytywną o niej opinię [zob. III.4]). W pierwszym przypadku od oceny uzyskanej u promotora zależy, czy Dziekan dopuści do egzaminu (jeśli ocena promotora jest niska, średnia ocen jest niedostateczna) – jeśli nie, praca musi zostać poprawiona; w drugim przypadku magistrantowi przysługuje prawo do egzaminu poprawkowego w terminie przynajmniej dwóch tygodni od poprzedniego.

 

 

Opracował: dr Marek Gensler,

Pełnomocnik do spraw studenckich

Dyrektora Instytutu Filozofii UŁ