Studia podyplomowe Dociekania filozoficzne z dziećmi i młodzieżą.

prof. dr hab. Aldona Pobojewska

STUDIA PODYPLOMOWE

DOCIEKANIA FILOZOFICZNE  Z DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ

Instytut Filozofii organizuje studia podyplomowe: DOCIEKANIA  FILOZOFICZNE Z DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ. Studia mają charakter doskonalący.

Z uwagi, że praca metodą dociekań filozoficznych przynosi daleko idące pozytywne rezultaty wychowawcze w roku akademickim 2014/2015 honorowympatronatem objął te studia Rzecznik Praw Dziecka pan Marek Michalak.

Adresaci

Ofertę kierujemy do nauczycieli wszystkich przedmiotów i wszystkich poziomów nauczania (od wychowania przedszkolnego do szkoły wyższej), dopedagogów i psychologów, jak również do innych osób z wyższym wykształceniem  (I lub II stopnia) zainteresowanych samorozwojem i chcącychnauczyć się  pracy metodą dociekań filozoficznych, w tym prowadzenia dyskusji dialogicznej.

Cel studiów

W ramach proponowanych studiów uczestnicy uzyskają wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne do prowadzenia zajęć metodą dociekańfilozoficznych. Metoda ta jest instrumentem edukacji interaktywnej i, mówiąc najogólniej, służy do wyrabiania u uczniów umiejętności, motywacji i postawpoznawczych oraz społecznych związanychuzyskaniem intelektualnej i moralnej samodzielności. Kształtuje bowiem:

 •          nawyk samodzielnego, poprawnego rozumowania;
 •          świadomość własnej niewiedzy i zainteresowanie światem (ciekawość poznawcza);
 •          wrażliwość moralną i intelektualną;
 •          sztukę stawiania pytań i potrzebę szukania na nie odpowiedzi;
 •          umiejętność całościowego spojrzenia na zagadnienie;
 •          zdolność operowania posiadaną wiedzą (umiejętność syntezy, analizy, wnioskowania);
 •          umiejętność formułowania własnego stanowiska i jego argumentacji;
 •          wiarę we własne możliwości intelektualne;
 •          odwagę w tworzeniu rozwiązań teoretycznych (rozwiązywanie problemów);
 •          świadomość istnienia wielu uzasadnionych rozwiązań danego problemu;
 •          wyobraźnię i kreatywność;
 •          świadomość konsekwencji działania i odpowiedzialność za nie;
 •          postawę tolerancji rozumianą jako uznanie pozytywnej wartości w inności;
 •          umiejętność prowadzenia dialogu (uważnego słuchania i rozsądnego mówienia).

Kompetencje te wskazywane jako cele kształcenia ogólnego na wszystkich poziomach edukacji i wymagane jako efekty wielu zajęć.

Stosowanie dociekań filozoficznych przynosi również takie korzyści edukacyjne, jak na przykład: kształci wszystkich, a nie tylko bardziej uzdolnionychuczestników zajęć, rozwija kreatywność, pomaga uwierzyć we własne możliwości. Następnie, ponieważ jądrem warsztatów z dociekań filozoficznych refleksja i dialog, tj. aktywności porządkujące myśli, to uczestnictwo w tych zajęciach pozwala lepiej rozumieć siebie i otaczający świat. Rozmowaprzełamuje też hermetyczność własnego obrazu rzeczywistości i uwrażliwia na drugą osobę, dzięki czemu wpływa na polepszenie relacji i atmosfery wgrupie. Ponadto praca metodą niezmiernie uatrakcyjnia przebieg zajęć.

Słuchacze wymienionych studiów, obok zdobycia wiedzy i umiejętności przewidzianych programem, odnoszą również korzyści ocharakterze psychoedukacyjnym. Studenci kończący kurs nauki metody dociekań filozoficznych pisali w anonimowych ankietach, że dziękiuczestnictwu w nim, sami:

·         zredukowali tremę i zyskali na odwadze w wypowiedziach na forum grupy,

·         udoskonalili  swoje umiejętności pracy w zespole,

·         nauczyli się formułować problemy,

·         ulepszyli umiejętność argumentacji,

·         poznali różne punkty widzenia w wielu kwestiach światopoglądowych,

·         ujrzeli nową perspektywę edukacji.

Zakres zastosowania uzyskanych kwalifikacji

Metoda dociekań filozoficznych nadaje się do wykorzystania na wszystkich poziomach nauczania (przedszkolnym, podstawowym, średnim, wyższym) i to zarówno w szkole, jak i w innych placówkach edukacyjnych czy wychowawczych (domach poprawczych, domach kultury, szkołach językowych,uniwersytetach trzeciego wieku, itp.). Można jej używać na zajęciach z różnych przedmiotów, z uczestnikami w każdym wieku (co jest istotne w dobiekształcenia przez całe życie) i reprezentującymi różny poziom intelektualny. Można prowadzić metodą odrębne lekcjejak też stosować jej elementyw ramach każdego przedmiotu, na zajęciach świetlicowych czy fakultatywnych. Jej specyfika nie wiąże się bowiem z przekazywaną treścią, lecz zestosowaną metodyką. Dostarcza ona narzędzi do wstępnego opracowywania z uczniami zagadnień teoretycznych o podłożu filozoficznym (takichkategorii jak: edukacja, szkoła, rodzina, płeć, przyjaźń, tolerancja, przyroda, środowisko, czas, liczba, historia, życie, język, społeczeństwo, patriotyzm,osoba, dziecko itp.).

Obok tego, dociekania filozoficzne swoistym przygotowaniem, praktyką, ćwiczeniem się jednostki w samodzielnym dostrzeganiu złożoności orazspecyfiki sytuacji moralnych, rozważaniu  konsekwencji swoich działań i podejmowaniu decyzji. Zatem doskonale sprawdzają się na zajęciach z etyki.

Uzyskane umiejętności kierowania dyskusją dialogiczną można wykorzystywać do prowadzenia różnego rodzaju debat, paneli czy zebrań, jak i w codziennej komunikacji na gruncie zawodowym oraz prywatnym.

Program studiów

Program studiów obejmuje 330 godzin zajęć. Składają się na niego dwa bloki: erudycyjny (przedmioty filozoficzne – historia filozofii, etyka, estetyka, podstawy logiki; metody dydaktyczne: wykłady, ćwiczenia i konwersatoria) i metodyczny (zasady pracy metodą warsztatową, nauka metody dociekań filozoficznych: podstawy teoretyczne, prowadzenie zajęć, tworzenie konspektów; metody dydaktyczne: warsztaty).

Kadra

Zajęcia z przedmiotów filozoficznych prowadzą wysoko wykwalifikowani pracownicy naukowo-dydaktyczni Instytutu Filozofii Uniwersytetu Łódzkiego. Metody dociekań filozoficznych uczą członkowie Stowarzyszenia Edukacji Filozoficznej „Phronesis” – długoletni praktycy, pionierzy pracy tą metodą w Polsce.

Opłaty

Uczestnictwo w zajęciach ww. studiów podyplomowych jest płatne: opłata wynosi 3300 zł i może być rozłożona na trzy raty po 1100 zł za semestr. Pierwszą wpłatę należy uiścić przy zapisie na studia, kolejne trzeba wnieść do końca pierwszego miesiąca nowego semestru studiów.

Tryb studiów

Zajęcia w ramach proponowanych studiów są realizowane w ciągu trzech semestrów i odbywają się w trybie zaocznym (tj. w wybrane soboty i niedziele danego semestru).

Zajęcia rozpoczynają się w semestrze zimowym 2015/2016 r

Rekrutacja rozpoczyna się 25 sierpnia i trwa do 5 października 2015 r. Kwalifikacja będzie przebiegała na podstawie kolejności zgłoszeń. Do zapisu niezbędne jest złożenie: odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych pierwszego lub drugiego stopnia, kwestionariusza osobowego studiów podyplomowych, kopii dowodu osobistego, zdjęcia oraz dowodu wpłaty pierwszej raty za udział w tych studiach.

Minimalna ilość uczestników konieczna do uruchomienia studiów to  22 osoby.

Świadectwo ukończenia

Warunek ukończenia studiów podyplomowych Dociekania filozoficzne z dziećmi i młodzieżą stanowi odbycie zajęć, uzyskanie zaliczeń oraz złożenie egzaminów przewidzianych ich planem. Ukończenie w/w studiów zostanie potwierdzone  świadectwem[1] dokumentującym rodzaj oraz ilość odbytych godzin zajęć i uzyskanie odpowiednich zaliczeń.

Kierownik studiów:. prof. dr hab  Aldona Pobojewska aldonap@uni.lodz.pl

Sekretarz studiów: mgr Wiesława Pierścińska filozofia@filozof.uni.lodz.pl

Więcej informacji można uzyskać:

telefonicznie: (0-42) 635- 61-35

mailowo:  aldonap@uni.lodz.pl 

Składanie dokumentów rekrutacyjnych w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź,  ul. Kopcińskiego 16/18.

Więcej informacji na temat metody dociekań filozoficznych znajduje się w artykule „Po co uczyć dzieci myśleć” 


[1] Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie rodzajów tytułów nadawanych absolwentom studiów i wzorów dyplomów oraz świadectw wydawanych przez uczelnie.