Praktyki zawodowe – studia licencjackie

Studenciktórzy chcą odbyć praktykiproszeni  o kontakt z Kierunkowym Opiekunem Praktyk, Panem dr. Marcinem Leszczyńskim w godzinach jego dyżuru. Uprzednio powinni zapoznać się z regulaminem praktyk.

Podstawa prawna: Zarządzenie Rektora UŁ z 14.05.2013 r., par. 10, pkt. 3.,  Uchwała nr 608 Senatu Uniwersytetu Łódzkiego z 11 kwietnia 2016 r.

 

REGULAMIN PRAKTYK KIERUNKOWYCH CIĄGŁYCH NA KIERUNKU FILOZOFIA

 

 

Praktyki kierunkowe ciągłe stanowią integralną część programu kształcenia na kierunku filozofia i realizują następujące efekty kształcenia:

 

H1A_K01 – student zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego;

H1A_K03 – student efektywnie organizuje własną pracę i krytycznie ocenia jej stopień zaawansowania.

 

Odbywający praktyki student filozofii obowiązany jest zaliczyć trzy tygodnie (15 dni) praktyk kierunkowych ciągłych w wymiarze minimum 40 godzinna które składają się:

zapoznanie się z miejscem pracy i zakresem obowiązków;

współpraca z opiekunem praktyk;

zadania samodzielne wykonywane przez studenta-praktykanta;

podsumowanie i krytyczna ocena odbytych praktyk.

 

Praktyki kierunkowe odbywają się w instytucjach zewnętrznych. Preferowane miejsca pracy związane z przygotowaniem i edycją tekstów (np. czasopisma, wydawnictwa), organizacją konferencji, warsztatów, spotkań o charakterze naukowym i kulturalnym; urzędy, domy kultury, świetlice, biblioteki, stacje radiowe, telewizyjne i inne media.  Ponadto preferowane miejsca pracy wymagające od studenta-praktykanta współpracy w grupie, umiejętności planowania i metodycznego realizowania wyznaczonych mu zadań, rozwijania kompetencji komunikacyjnych i wykorzystania nowych technologii i mediów. Praktyki realizować można także w miejscu pracy studentów, o ile gdzieś pracują.

 

Z odbywania praktyk zwolnione osoby, które:

-brały udział w obozach naukowych, o ile ich wymiar czasowy jest zgodny z wymiarem czasowym praktyk;

– prowadzą własną działalność gospodarczą, gospodarstwo rolne lub pracują w gospodarstwie rodzinnym, o ile praca ta pozwala im zrealizować podane wyżej efekty kształcenia;

– odbyły staże, praktyki studenckie (w tym w ramach programie Erasmus+ lub innych programach wymiany), pracowały jako wolontariusze zgodnie z kierunkiem kształcenia i w wymaganym wymiarze czasowym.

 

 

I. Główne zadania praktyk kierunkowych

 

Do głównych zadań praktyk kierunkowych należą:

1. zapoznanie studenta z miejscem pracy;

2. kształtowanie postawy zawodowej;

3. pogłębianie procesu doskonalenia zawodowego poprzez konfrontację przygotowania teoretycznego z praktyką zawodową pod opieką doświadczonych pracowników danej specjalności;

4. rozwijanie inwencji studentów w poszukiwaniu przyszłego miejsca pracy.

 

II. Obowiązki praktykanta i opiekuna praktyk z ramienia instytucji

Do głównych obowiązków studenta-praktykanta należy:

1.                              zapoznanie się z miejscem pracy, jego organizacją oraz funkcjonowaniem;

2.                              zapoznanie się z przepisami BHP i innymi aktami normatywnymi regulującymi pracę w danej instytucji;

3.                              zapoznanie się i przestrzeganie regulaminu pracy obowiązującego w danej instytucji;

4.                              efektywne wywiązywanie się z powierzonych zadań;

5.                              systematyczne i staranne prowadzenie dziennika praktyk wraz z uwagami dotyczącymi przebiegu praktyk..

 

Do głównych obowiązków opiekuna praktyk z ramienia instytucji należy:

1.                              zapoznanie studenta-praktykanta z regulaminem pracy, przepisami BHP i aktami normatywnymi, regulującymi zasady pracy w danej instytucji;

2.                              zapoznanie studenta-praktykanta z miejscem pracy, zakresem obowiązków i wytycznymi odnoszącymi się do ich realizacji;

3.                              monitorowanie przebiegu praktyk i pomoc w ich prawidłowej realizacji;

4.                              współpraca z opiekunek kierunkowym praktyk w zakresie monitorowania przebiegu praktyk;

5.                              ocena pracy i postawy studenta-praktykanta przedstawiona w dzienniku praktyk z uwzględnieniem efektów kształcenia, które student powinien zrealizować.

 

III. Organizacja i przebieg praktyk

 

1. Student-praktykant powinien być ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków bądź na Uniwersytecie Łódzkim, bądź w innej instytucji.

2. Koordynacją praktyk wszystkich studentów IF zajmuje się opiekun kierunkowy z ramienia Instytutu Filozofii.

3. Przed rozpoczęciem praktyk student pobiera od opiekuna kierunkowego ds. praktyk z ramienia Instytutu Filozofii Skierowanie na praktyki kierunkowe ciągłe oraz porozumienie o prowadzeniu praktyk. Wypełnione przez instytucję, w której student ma odbywać praktykę skierowanie, student musi przekazać do dziekanatu Wydziału Filozoficzno-Historycznego, gdzie uzyskuje również podpis dziekana na 2 egzemplarzach porozumienia. Dwa podpisane przez dziekana egzemplarze porozumienia student-praktykant zanosi do dyrektora instytucji, w której odbywa praktykę. Po podpisaniu dokumentów przez dyrektora instytucji, student odnosi jeden egzemplarz do dziekanatu.

4. W dniu rozpoczęcia praktyki student powinien uzyskać w instytucji, w której rozpoczyna praktykę wpis w dzienniku praktyk potwierdzający rozpoczęcie praktyki.

5. Po zakończeniu praktyk student powinien wyrazić opinię o odbytych zajęciach, uzyskać opinię opiekuna kierującego praktyką z ramienia zakładu pracy (instytucji) oraz podpis i stempel zakładu pracy (instytucji) potwierdzający zakończenie praktyk.

6. Praktyki zawodowe na kierunku filozofia student obowiązany jest odbyć w trakcie czwartego  semestru studiów licencjackich.

7. Student musi przedstawić dokumentację potwierdzającą odbycie praktyki do końca czwartego semestru studiów.

8. Praktyki kierunkowe nie mogą odbywać się kosztem obecności studenta na zajęciach.

9. Student zobowiązany jest doręczyć dziennik praktyk opiekunowi kierunkowemu praktyk niezwłocznie po zakończeniu danego cyklu praktyk, najpóźniej dwa tygodnie od ich ukończenia.

 

IV. Zaliczenie odbytych praktyk

1. Zaliczenie odbytych praktyk odbywa się na podstawie pozytywnej recenzji wystawionej w dzienniku praktyk przez opiekuna praktyk z ramienia instytucji, a także na podstawie wyrywkowo prowadzonego monitorowania przebiegu praktyk przez opiekuna kierunkowego z wykorzystaniem ankiety kontrolnej.

2. Zaliczenia praktyk dokonuje opiekun kierunkowy praktyk w skali ocen przyjętych na UŁ.

 

 

V. Obowiązki opiekuna kierunkowego praktyk

Do głównych obowiązków opiekuna kierunkowego praktyk należą:

1.                              zebranie informacyjne dla studentów dotyczące obowiązków związanych z praktykami;

2.                              przygotowanie dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia praktyk;

3.                              wprowadzanie do USOS danych dotyczących praktyk, a także zaliczenia odbytych praktyk studenckich;

4.                              kompletowanie dokumentacji związanej z praktykami;

5.                              pomoc studentom odbywającym praktyki oraz wyrywkowe monitorowanie odbywających się praktyk;

6.                              ocena studenta-praktykanta, będąca konkluzją recenzji sporządzonej przez opiekuna praktyk z ramienia instytucji;

7.                              przygotowywanie sprawozdań z odbytego cyklu praktyk.