Praktyki

REGULAMIN PRAKTYK KIERUNKOWYCH CIĄGŁYCH NA KIERUNKU OKCYDENTALISTYKA

Podstawa prawna: art. 66, art. 166 ust. 2 i ust. 3, art. 189 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, zarządzenie nr 116 z 14 maja 2013 r. Rektora UŁ.
 1. Praktyki kierunkowe ciągłe stanowią integralną część programu kształcenia na kierunku okcydentalistyka i realizują następujące efekty kształcenia:
 • 02O-1A_W14 Ma podstawową wiedzę o instytucjach kultury zachodniej i ich kondycji oraz podstawową orientację we współczesnym życiu kulturalnym.
 • 02O-1A_U14 Posiada umiejętność przeprowadzenia prostego wywiadu naukowego ze specjalistą z danej dziedziny humanistyki w języku polskim i obcym, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego.
 • 02O-1A_K01 Zna zakres i charakter swojej wiedzy i rozumie potrzebę jej ciągłego pogłębiania oraz rozwijania umiejętności zawodowych.
 • 02O-1A_K02 Potrafi współdziałać w grupie realizując proste zadania zespołowe oraz małe projekty.
 • 02O-1A_K03 Potrafi planować oraz metodycznie realizować wyznaczone przez siebie lub innych zadania. Odznacza się odpowiednią dyscypliną, umiejętnością reagowania na nowe sytuacje oraz myślenia kreatywnego.
 • 02O-1A_K11 Bierze udział w życiu kulturalnym, wykorzystując możliwości stworzone przez nowe technologie i media.
 1. Odbywający praktyki student filozofii obowiązany jest zaliczyć trzy tygodnie praktyk kierunkowych ciągłych w wymiarze minimum 40 godzin. na które składają się:
 • zapoznanie się z miejscem pracy i zakresem obowiązków;
 • współpraca z opiekunem praktyk;
 • zadania samodzielne wykonywane przez studenta-praktytkanta;
 • podsumowanie i krytyczna ocena odbytych praktyk.

Praktyki kierunkowe odbywają się w instytucjach zewnętrznych. Preferowane są miejsca pracy wymagające od studenta-praktykanta współpracy w grupie, umiejętności planowania i metodycznego realizowania wyznaczonych mu zadań, rozwijania kompetencji komunikacyjnych i wykorzystania nowych technologii i mediów, szczególnie przygotowujące do pracy animatora kultury, krytyka sztuki, dziennikarza czy polityka.

I. Główne zadania praktyk kierunkowych

Do głównych zadań praktyk kierunkowych należą:

 1. zapoznanie studenta z miejscem pracy;
 2. kształtowanie postawy zawodowej;
 3. pogłębianie procesu doskonalenia zawodowego poprzez konfrontację przygotowania teoretycznego z praktyką zawodową pod opieką doświadczonych pracowników danej specjalności;
 4. rozwijanie inwencji studentów w poszukiwaniu przyszłego miejsca pracy.

II. Obowiązki praktykanta i opiekuna praktyk z ramienia instytucji

Do głównych obowiązków studenta-praktykanta należy:

 1. zapoznanie się z miejsce pracy, jego organizacją oraz funkcjonowaniem;
 2. zapoznanie się z przepisami BHP i innymi aktami normatywnymi regulującymi pracę w danej instytucji;
 3. zapoznanie się i przestrzeganie regulaminu pracy obowiązującego w danej instytucji;
 4. efektywne wywiązywanie się z powierzonych zadań;
 5. systematyczne i staranne prowadzenie dziennika praktyk wraz z uwagami dotyczącymi przebiegu praktyk..

Do głównych obowiązków opiekuna praktyk z ramienia instytucji należy:

 1. zapoznanie studenta-praktykanta z regulaminem pracy, przepisami BHP i aktami normatywnymi, regulującymi zasady pracy w danej instytucji;
 2. zapoznanie studenta-praktykanta z miejscem pracy, zakresem obowiązków i wytycznymi odnoszącymi się do ich realizacji;
 3. monitorowanie przebiegu praktyk i pomoc w ich prawidłowej realizacji;
 4. współpraca z opiekunek kierunkowym praktyk w zakresie monitorowania przebiegu praktyk;
 5. ocena pracy i postawy studenta-praktykanta przedstawiona w dzienniku praktyk z uwzględnieniem efektów kształcenia, które student powinien zrealizować.

III. Organizacja i przebieg praktyk

 1. Student-praktykant powinien być ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków bądź na Uniwersytecie Łódzkim, bądź w innej instytucji.
 2. Koordynacją praktyk wszystkich studentów IF zajmuje się opiekun kierunkowy z ramienia Instytutu Filozofii.
 3. Przed rozpoczęciem praktyk student pobiera od opiekuna kierunkowego ds. praktyk z ramienia Instytutu Filozofii Skierowanie na praktyki kierunkowe ciągłe oraz porozumienie o prowadzeniu praktyk. Wypełnione przez instytucję, w której student ma odbywać praktykę skierowanie, student musi przekazać do dziekanatu Wydziału Filozoficzno-Historycznego, gdzie uzyskuje również podpis dziekana na 2 egzemplarzach porozumienia. Dwa podpisane przez dziekana egzemplarze porozumienia student-praktykant zanosi do dyrektora instytucji, w której odbywa praktykę. Po podpisaniu dokumentów przez dyrektora instytucji, student odnosi jeden egzemplarz do dziekanatu.
 4. W dniu rozpoczęcia praktyki student powinien uzyskać w instytucji, w której rozpoczyna praktykę wpis w dzienniku praktyk potwierdzający rozpoczęcie praktyki.
 5. Po zakończeniu praktyk student powinien wyrazić opinię o odbytych zajęciach, uzyskać opinię opiekuna kierującego praktyką z ramienia zakładu pracy (instytucji) oraz podpis i stempel zakładu pracy (instytucji) potwierdzający zakończenie praktyk.
 6. Praktyki zawodowe na kierunku okcydentalistyka student obowiązany jest odbyć w trakcie trzeciego semestru studiów licencjackich.
 7. Student musi przedstawić dokumentację potwierdzającą odbycie praktyki do końca piątego semestru studiów.
 8. Praktyki kierunkowe nie mogą odbywać się kosztem obecności studenta na zajęciach.
 9. Student zobowiązany jest doręczyć dziennik praktyk opiekunowi kierunkowemu praktyk niezwłocznie po zakończeniu danego cyklu praktyk, najpóźniej dwa tygodnie od ich ukończenia.

IV. Zaliczenie odbytych praktyk

 1. Zaliczenie odbytych praktyk odbywa się na podstawie: pozytywnej recenzji wystawionej w dzienniku praktyk przez opiekuna praktyk z ramienia instytucji, ankiety wypełnianej przez studenta-praktykanta oraz opiekuna praktyk z ramienia instytucji, a także na podstawie wyrywkowo prowadzonego monitorowania przebiegu praktyk przez opiekuna kierunkowego.
 2. Zaliczenia praktyk dokonuje opiekun kierunkowy praktyk w skali ocen przyjętych na UŁ.

V. Obowiązki opiekuna kierunkowego praktyk

Do głównych obowiązków opiekuna kierunkowego praktyk należą:

 1. zebranie informacyjne dla studentów dotyczące obowiązków związanych z praktykami;
 2. przygotowanie dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia praktyk;
 3. wprowadzanie do USOS danych dotyczących praktyk, a także zaliczenia odbytych praktyk studenckich;
 4. kompletowanie dokumentacji związanej z praktykami;
 5. pomoc studentom odbywającym praktyki oraz wyrywkowe monitorowanie odbywających się praktyk;
 6. ocena studenta-praktykanta, będąca konkluzją recenzji sporządzonej przez opiekuna praktyk z ramienia instytucji;
 7. przygotowywanie sprawozdań z odbytego cyklu praktyk.