Opis kierunku

Okcydentalistyka jest interdyscyplinarnym kierunkiem studiów oferującym nową jakość humanistyki:

 • program studiów łączy wiedzę teoretyczną z praktyką: jego trzon to zajęcia typu warsztatowego i projektowego realizowane we współpracy z instytucjami kultury
 • studia oferują interdyscyplinarne kształcenie w  trójdzielnych modułach filozofia-historia-kultura
 • program okcydentalistyki to oryginalna propozycja uporządkowania wiedzy o świecie: Cywilizacja Zachodu – jej osiągnięcia, krytyka i konfrontacja z innymi kulturami
 • przedmioty okcydenatalistyki to bogaty zestaw zajęć kształcących umiejętności analizy wszelkich przejawów kultury: źródeł historycznych, tekstów filozoficznych, dzieł sztuki, obyczajów, rytuałów, zabaw, kultury popularnej, performansów kulturowych i zjawisk społecznych

 

Różnice w stosunku do innych kierunków:

 • Okcydentalistyka oferuje panoramiczne, wieloaspektowe spojrzenie na politykę, gospodarkę, religię, sztukę, obyczaje itp., przy jednoczesnym nacisku na umiejętność analizy i krytyki konkretnych przejawów kultury i życia publicznego.
 • Okcydentalistyka kieruje uwagę ku sferze kultury, jednakże odmiennie niż kulturoznawstwo, nie skupia się na jednym z wybranych obszarów kultury takich jak film czy teatr, lecz ujmuje kulturę całościowo w jej przeszłości oraz teraźniejszości jako jeden z aspektów cywilizacji zachodniej.
 • Okcydentalistyka – to całościowe ujęcie, w którym kultura jest traktowana jako jeden tylko z aspektów życia, oraz skupienie się na cywilizacji Zachodu jest także tym, co odróżnia okcydentalistykę od międzynarodowych studiów kulturowych.
 • Okcydentalistyka – w przeciwieństwie do europeistyki – nie ogranicza swojego przedmiotu zainteresowań do Europy w jej wymiarze przede wszystkim instytucjonalnym.

 

Sylwetka absolwenta:

 • Okcydentalistyka jest nowym kierunkiem studiów humanistycznych, mającym umożliwić systematyczne i interdyscyplinarne badanie fenomenu cywilizacji zachodniej.
 • Studia te przekazują symultanicznie w interdyscyplinarnych modułach dydaktycznych niezbędną wiedzę historyczną (na temat cywilizacyjnie najdonioślejszych zaszłości w obszarze polityki, gospodarki oraz stosunków społecznych) oraz podstawową wiedzę na temat rozwoju myśli i kultury zachodniej: filozofii, religii, sztuki, kultury popularnej, obyczajów.
 • Okcydentalistyka wyposaża w narzędzia intelektualne, pozwalające łączyć zrozumienie przeszłości z zainteresowaniem teraźniejszością, a także przyszłością.
 • Kształci krytyczny namysł nad wszelkimi podziałami, kategoryzacjami politycznymi, kulturowymi w obrębie Okcydentu.
 • Poprzez aktywizujące metody dydaktyczne kładzie nacisk na efektywne wykorzystanie wiedzy (przekazywanej zarówno tradycyjnymi sposobami w mowie i piśmie, jak i angażującej nowoczesne techniki multimedialne, naukę we współpracy z instytucjami kultury), samodzielnym jej zdobywaniu (z wykorzystaniem określonych technik pozyskiwania wiedzy i informacji).
 • Student okcydentalistyki wdrażany jest od samego początku do pracy zespołowej (poprzez udział w realizacji projektów, warsztatach, dyskusjach), rozwija kulturę logiczną, umiejętność prowadzenia merytorycznych sporów oraz umiejętność analizy wszelkich przejawów kultury.
 • Okcydentalistyka wzbudza zainteresowanie otaczającą rzeczywistością, propaguje pluralizm i otwartość, krytyczny namysł, metodyczność i odpowiedzialność.
 • Absolwent okcydentalistyki może swą przyszłość wiązać z zatrudnieniem w sektorach kultury, mediów i NGOs jako: animator kultury, krytyk sztuki, dziennikarz, polityk.
 • Absolwent okcydentalistyki student zyskuje optymalne przygotowanie do uszczegółowienia i kontynuowania studiów humanistycznych na poziomie magisterskim w zakresie historii, filozofii, historii sztuki, archeologii, etnologii, studiów politologicznych, dziennikarskich, kulturoznawczych.