Katedra Historii Filozofii

pokój 311  tel. (42) 635 61 41
pokój 318  tel. (42) 635 61 40
pokój 319  tel. (42) 635 61 15

prof. dr hab. Józef Piórczyński emeritus
  Kierownik Katedry Historii Filozofii w latach 2001 – 2012

Tematy badań: Historia filozofii europejskiej od starożytności po czasy nowożytne. W ramach tej szerokiej problematyki badawczej poszczególneosoby zajmują się:

1. prof. dr hab. Józef Piórczyński zajmuje się niemiecką myślą filozoficzną i fiozoficzno-religijną, a zwłaszcza mistyką (Jakub Böhme, MistrzEckhart);

2. prof. nadzw. dr hab. Marek Grygorowicz pracuje nad myślą Kartezjusza i filozofią oświecenia francuskiego;

3. prof. nadzw. dr hab. Marek Kozłowski bada filozofię Hegla i Marksa;

4. prof. nadzw. dr hab. Justyna Kurczak zajmuje się filozofią polską XIX wieku;

5. dr Marek Gensler prowadzi studia nad szkotyzmem i filozofią przyrody XIV wieku;

6. prof. nadzw. dr hab. Elżbieta Jung zajmuje się filozofią późnego średniowiecza i historią nauki;

7. dr Artur Banaszkiewicz swoją rozprawę doktorską poświęcił filozofii Christiana Wolffa;

8. dr Małgorzata Gwarny zajmuję się formami religii naturalnej w myśli nowożytnej, w szczególności deizmem;

9. dr Marcin Komorowski prowadzi studia nad myślą neoplatońską, w szczególności zaś
nad filozofią Proklosa.

10. dr Iwona Perkowska napisała pracę doktorską na temat moralności i etyki w twórczości Dostojewskiego i Nietzschego;

11. dr habTomasz Stegliński swoją pracę doktorską poświęcił fizyce i kosmologii Kartezjusza;

12. dr Robert Podkoński uczynił przedmiotem swojej dysertacji czternastowieczną filozofię i teologię w Oksfordzie, ze szczególnymuwzględnieniem szeroko pojętych metod logicznych i matematycznych w pracach Ryszarda Kilvingtona.

 

Zajęcia dydaktyczne prowadzone przez pracowników Katedry:

Seminaria magisterskie i analityczne na dziennych i wieczorowych studiach filozoficznych, m.in.:

M.Grygorowicz – problem pewności w filozofii Kartezjusza;

M.Kozłowski – wybrane zagadnienia filozofii Hegla;

J.Piórczyński – mistyka Mistrza Eckharta.

Wykłady i konwersatoria z historii filozofii starożytnej, średniowiecznej, nowożytnej i współczesnej dla studentów filozofii: M.Grygorowicz, J.Piórczyński, E.Jung, M.Kozłowski, M.Gensler, A.Banaszkiewicz, M.Komorowski, R.Podkoński.

Wykłady monograficzne dla studentów filozofii: J.Kurczak, J.Piórczyński.

Seminarium z historii filozofii dla doktorantów-niefilozofów z Uniwersytetu Łódzkiego: J.Piórczyński.

Translatoria dla studentów filozofii: E.Jung, M.Gensler.

Większość pracowników Katedry prowadzi różne wykłady, seminaria i konwersatoria na wszystkich wydziałach Uniwersytetu Łódzkiego.