Katedra Filozofii Współczesnej

pokój 309 tel. (42) 635 61 37
pokój 310 tel. (42) 635 61 16
pokój 313 tel. (42) 635 61 42
pokój 314 tel. (42) 635 61 39

Badania naukowe
1. filozofia współczesna i jej korzenie, w szczególności: współczesna filozofia francuska wobec tradycji oświeceniowej, Nietzsche i źródłanietzscheanizmu, postmodernizm, nowy ateizm, posthumanistyka;
2. filozoficzne problem nowoczesności: pojęcie nowoczesności jako kategorii występującej u wielu myślicieli w okresie XVIII-XX w., ujęte w ramachromantycznej historiozofii, a także nowoczesne i ponowoczesne diagnozy społeczne i projekty wspólnotowej przemiany;
3. antropologia filozoficzna, m.in.: przydatność dialogicznych ujęć problematyki antropologicznej do przeformułowania współczesnej antropologiifilozoficznej, analiza związku między kulturowo-historycznymi aspektami nowoczesności (kryzys kultury, kulturowe procesy indywidualizacji, kulturamasowa, wizje wspólnoty) a jej aspektami spekulatywno-antropologicznymi (min. kategorie indywidualizmu, wolności, nihilizmu);
4. dwudziestowieczna filozofia polska i rosyjska, w szczególności: L. Kołakowski, J. Tischner, M. Bierdiajew, L. Szestow;
5. epistemologia i filozofia nauki, m.in.: teologiczne zaplecze siedemnastowiecznej koncepcji wiedzy, fundamentalne pojęcia i swoistośćmetodologiczna nauk humanistycznych, relacja między nauką i światem codziennym, dyrektywalna teoria znaczenia;
6. filozofia, teoria i praktyka warsztatów z dociekań filozoficznych;
7. filozoficzna problematyka gier komputerowych.
Ważną dziedziną aktywności pracowników Zakładu przekłady dzieł filozoficznych.

Dydaktyka
Pracownicy Katedry prowadzą zajęcia z historii filozofii, w szczególności filozofii współczesnej, epistemologii, filozofii nauki, różnorodne seminariamonograficzne, translatora tekstów filozoficznych z języka angielskiego i francuskiego, warsztaty z dociekań filozoficznych, a także seminariamagisterskie i doktorskie.