Ryszard Kleszcz

SESJE, KONFERENCJE NAUKOWE

 1. XIX Konferencja Historii Logiki, Kraków 22 X 1983, referat: „ Nauki humanistyczne w koncepcji T. Kotarbińskiego”.
 2. V Zjazd Filozofii Polskiej, Kraków, 11 XI 1987, referat : „Teoria argumentacji a nauki humanistyczne”.
 3. Sesja zorganizowana przez Oddział Łódzki PTF ku czci Kazimierza Twardowskiego, Łódź 11 II 1988, referat: „K. Twardowski o naukach humanistycznych”.
 4. Konferencja zorganizowana przez Katedrę Logiki i Metodologii Nauk UŁ zatytułowana : „ La formation des notions de base en logique classique et non- classique” , Łódź 19 X 1988, referat : „Les universaux, la langue , l’ontologie”.
 5. Konferencja zorganizowana przez Katedrę Logiki i Metodologii Nauk UŁ i Oddział Łódzki PTF zatytułowana : „ Logic and Methodology in the 20th century”, Łódź 9 V 1991, referat : ‘Droit, logique et théorie de l’argumentation”.
 6. Konferencja : „ Philosophie analytique et histoire de la philosophie”, Nantes, 30 V - 1 VI 1991; referat: „ Philosophie analytique polonaise. Rupture et continuité”.
 7. Konferencja zorganizowana przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości . Oddział terenowy Katowice, zatytułowana; „Sprawiedliwość – etyka – dylematy współczesne”, Katowice 15 - 16 X 1992, referat: ‘Kłopoty ze ‘sprawiedliwością’. Między semantyką a aksjologią”.
 8. Tydzień polsko – francuski, Lyon, Université de Jean Moulin, 11 V 1993, referat (wspólnie z Marią Lewandowską): „Sur la logique contemporaine et son rôle didactique”.
 9. Konferencja zorganizowana przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości . Oddział terenowy Katowice, zatytułowana : „Wartości – wolność – odpowiedzialność”, Katowice 17 - 18 VI 1993, referat: „O wolności”.
 10. Sympozjum Oddziału Krakowskiego PTF, zatytułowane : „ Racjonalizm a irracjonalizm”, Kraków 25 VI 1993 , dyskusja.
 11. XL Konferencja Historii Logiki , Kraków 1994, (?) , referat: „ Racjonalność logiczna.
 12. VI Polski Zjazd Filozoficzny, Toruń 5 - 9 IX 1995, referat plenarny: „Kryteria racjonalności „ .
 13. Sesja zorganizowana przez Katedrę Filozofii UŁ oraz OŁ PTF dla uczczenia 50 - lecia Katedr Filozoficznych w Uniwersytecie Łódzkim, zatytułowana: „ O moim sposobie uprawiania filozofii”, Łódź 19 - 20 X 1995, referat: „ U początków filozofii na Uniwersytecie Łódzkim”.
 14. Seminario de Logica, Universidade de Santiago de Compostela, 25 VI 1996, referat: „ The Criteria of Rationality”.
 15. Ogólnopolski Zjazd Katedr Teorii i Filozofii Prawa, Łódź 8 –10 XI 1996, referat: „Logika i racjonalność”.
 16. X Odczyty poświecone pamięci założyciela Lwowsko - Warszawskiej Szkoły Filozoficznej zatytułowane: „Filozofia wyboru: racjonalne i irracjonalne zasady”, Lwów 11 II 1998, referat: „Co to jest działanie racjonalne”.
 17. Konferencja ku czci Tadeusza Czeżowskiego, Toruń VI 1999, referat: „Czeżowski o przekonaniach, wiedzy i wierze”.
 18. Seminarium zorganizowane przez Lwowski Obwodowy Instytut Oświaty, Lwów 15 IX 1999, referat: „ Twardowski o racjonalności i irracjonalności”.
 19. Seminario de Filosofia Analitica, Universidade de Santiago de Compostela, 25 X 1999, referat: „ Rationality and requirements of logic”.
 20. I Zielonogórskie Sympozjum Filozoficzne, Instytut Filozofii WSP TK, Zielona Góra 7 – 9 09 2000, referat : ” Krytycyzm a racjonalność” 8 09 2000 (przewodniczenie obradom w dniu 7 09 2000).
 21. I Festiwal Nauki i Sztuki w Łodzi, 16 05 2001, wykład „Rozważania o autorytecie”.
 22. Konferencja „Innowacje w Edukacji Akademickiej”, organizator WSHE w Łodzi, Spała 25 06 - 27 06 2001; referat (razem z J. Maciaszkiem): „Czy nauczanie logiki i filozofii rozwija podmiotowość studentów?” 26 06 2001.
 23. II Zielonogórskie Sympozjum Filozoficzne, Instytut Filozofii Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra, 26 09 – 27 09 2001, referat : „Filozofia – nauka - światopogląd” 27 09 2001 (przewodniczenie obradom w sekcji „Racjonalizm w filozofii polskiej”, w dniu 26 09).
 24. Filozofia wobec wyzwań irracjonalizmu, organizator KUL, Kazimierz Dolny. 13 12 – 16 12 2001, referat : „O granicach racjonalności” (13 12 2001)
 25. Autorytety i normy , Katedra Historii Języka Polskiego UŁ, WSD w Łodzi, Ośrodek Badawczy Myśli Chrześcijańskiej, Łódź, 13 – 15 05 2002, referat: ”Krytycyzm a autorytet w filozofii i humanistyce”, ( 14 05 2002).
 26. II Konferencja „ Innowacje w Edukacji Akademickiej”, organizator WSHE w Łodzi, Spała 27 06 – 29 06 2002, referat : „ O co chodzi w sporze o osobliwości nauk społecznych” 28 06 2002.
 27. III Zielonogórskie Sympozjum Filozoficzne, Instytutu Filozofii UZ, Zielona Góra 12 09 - 14 09 2002, referat „ Popper a problem osobliwości nauk społecznych” 13 09 (przewodniczenie obradom sekcji Pojęcie prawdy i wyzwania relatywizmu w dniu 12 09).
 28. III Ogólnopolska Konferencja „Innowacje w Edukacji Akademickiej” organizator WSHE w Łodzi, Smardzewice 25 - 28 czerwca 2003, referat „O twórczości w nauce”
 29. Lwowskie Towarzystwo Filozoficzne, Lwów, 26 09 2003, referat : „O nauczaniu filozofii w Polsce”.
 30. XVI Odczyty poświęcone pamięci założyciela Lwowsko – Warszawskiej Szkoły Filozoficznej K. Twardowskiego „ Fenomen Szkoły Filozoficznej”, Narodowy Uniwersytet „Politechnika Lwowska”, 24 – 27 czerwca 2004, referat: „O pojęciu szkoły naukowej w filozofii”, 25 czerwca 2004.
 31. IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Innowacje w Edukacji Akademickiej, organizator WSHE w Łodzi, Bronisławów, 30 czerwca – 2 lipca 2004, referat „O pojęciu wiedzy”, ( 2 lipca 2004).
 32. VII Polski Zjazd Filozoficzny, Szczecin 14 – 18 09 2004, referat (Sekcja Teorii Poznania): „O irracjonalizmie i jego rodzajach”, (16 09 2004).
 33. Colloque franco – polonais ”Le rayonnement de la philosophie polonaise au XX siècle. L’heritage philosophique de Kazimierz Twardowski, École Normale Supérieure, Paryż, 26 listopada – 27 listopada 2004, referat: ”Maria Ossowska – du pragmatique à la science de la morale” (26 XI) .
 34. XIX Konferencja Socjologii Nauki, sesja „ Marii Ossowskiej nauka o moralności a problemy społeczne naszej rzeczywistości”. Wydział Socjologii WSH im. Aleksandra Gieysztora, Sekcja Socjologii Nauki PTS, Ciechanów 14 – 15 lutego 2005, referat: „Maria Ossowska – program nauki o moralności. Uwagi filozoficzne” (14 02) .
 35. XVII Odczyty poświęcone pamięci założyciela Lwowsko –Warszawskiej Szkoły Filozoficznej K. Twardowskiego „ Poznanie: wymiary epistemologiczny, ontologiczny i egzystencjalny, Narodowy Uniwersytet „Politechnika Lwowska”, referat : „O pojęciach wiedzy i wiary” (17 06), Lwów, 17 – 18 czerwca 2005.
 36. Konferencja francusko - polska: „Szkoła Lwowsko –Warszawska: Kazimierz Twardowski i jego uczniowie”. Instytut Filozofii UW, Centre National de la Recherche Scientifique, Paris; Towarzystwo Naukowe Warszawskie, Warszawa 14 -16 grudnia 2006, referat: „ Le problème de psychologisme: Twardowski et Łukasiewicz” (15 12).
 37. II Konferencja naukowa ‘ Metafizyka i obrzeża’, Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie, „Czy nauce potrzebna jest metafizyka?”, Kraków 4 grudnia 2007, referat: „O racjonalności w filozofii”.
 38. Wystąpienie w części panelowej dyskusji filozoficznej: Nauka a problem racjonalności, poświęconej książce M. Walczak Racjonalność nauki. Problemy, koncepcje, argumenty (TN KUL, Lublin 2006), Zakład Teorii Poznania i Filozofii Nauki IFiS PAN, 15 II 2008.
 39. VIII Polski Zjazd Filozoficzny, Warszawa 15 – 20 IX 2008, referat (Sekcja Metodologii i i Filozofii Nauki. Podsekcja Metafilozofii): „O otwartości argumentacji filozoficznej”. (18 IX 2008).
 40. VIII Polski Zjazd Filozoficzny, Warszawa 15 – 20 IX 2008, wystąpienie w ramach dyskusji okrągłego stołu: „ Współczesna filozofia polska: osiągnięcia i porażki – nadzieje i zagrożenia ( 20 IX 2008).
 41. Colloque franco – polonais: Les idéaux méthodologiques et les pratiques de recherches en SHS; Université Paris I Panthéon – La Sorbonne, CNRS, ENS, Centre Scientifique de l’ Academie Polonaise des Sciences (Paris); Paris 24 – 25 X 2008, referat:: “La sociologie et naturalisation”. (25 X).
 42. Doświadczenie a intersubiektywność. Trzecie Łódzkie Warsztaty Filozoficzne, Koło Naukowe Filozofów, IF UŁ, Łódź 18 -19 IV 2009, referat: „Logika religii a doświadczenie religijne” (19 IV).
 43. Oddział Poznański PTF, odczyt 26 X 2009: „Uwagi o metafilozofii Kazimierza Twardowskiego”.
 44. Metafilozofia –ślepy zaułek czy szansa filozofii”, Akademia J. Długosza w Częstochowie, 13 - 14 X 2010, referat: „ Problemy metafilozoficzne” (13 X).
 45. IV Warsztaty Filozoficzne. Koło Naukowe Filozofów UŁ, Łódź 9 -10 IV 2011, „Religia a filozofia”.
 46. Bóg Wchodu i Zachodu. Perspektywy antropologiczne, Katedra Historii Filozofii UŁ, Łódź 6 -7 2011, referat „ Antropologia, metodologia, religia. Kategoria ‘serca’ w Myslach Pascala”.
 47. VI Konferencja Filozofii Teoretycznej, Katedra Logiki i Metodologii Nauk UŁ, Łódź , 27 -28 V 2011, referat „Problemy racjonalności przekonań. Uwagi epistemologiczno – metodologiczne” .
 48. O Wiedzy Boga, Uniwersytet Gdański, 17 -20 XI 2011, referat: „ Logika, wszechmoc, Bóg”.
 49. Ogólnopolska konferencja Naukowa: Bóg filozofów – Bóg mistyków, Katedra Historii Filozofii UŁ, Łódź 18 -19 V 2012, referat: „ Pojęcie wszechmocy i jego logiczne oraz pozalogiczne ograniczenia”.
 50. IX Polski Zjazd Filozoficzny, Gliwice –Katowice –Wisła, 17 - 21 IX 2012, referat: „Filozofia, religia, język religijny”.
 51. „Naukowy start” I Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja młodych naukowców, FEP, UŁ, Polsko – Amerykańska Fundacja Wolnosći , Łódź 17 - 18 VI 2013, referat : „Metodologiczne problemy badań naukowych „ ( 17 VI).
 52. VI Seminarium Historyków Filozofii Polskiej , Katedra Historii Filozofii w Polsce, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, 23 – 24 IX 2013, referat plenarny: „Twardowski o filozofii, nauce i religii” ( 23 IX).
 53. Walne Zgromadzenie Delegatów PTF , Warszawa, Instytut Filozofii UW, 31 I 2014, wykład „Filozofia a racjonalność przekonań. Uwagi z pogranicza epistemologii i metafilozofii”.
 54. 10 Konferencja Przeglądu Filozoficznego. Karl Popper 1902 – 1994. Przeciw dogmatom, Warszawa, 10 – 11 VI 2014, referat: „Popper i kłopot z racjonalizmem” (10 VI).
 55. Uroczyste posiedzenie OŁ PTF, 12 VI 2014, referat ”Kazimierz Twardowski o kształceniu filozofów”.
 56. Wybitne kobiety w Szkole Lwowsko–Warszawskiej, Ogólnopolska konferencja naukowa, Instytut Filozofii UKW, Bydgoszcz 16 - 17 października 2014, referat „Kobiety filozofujące w Szkole Lwowskiej” (16 X).
 57. O mocy Boga, II Ogólnopolska Konferencja poświęcona naturze Boga, Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa, Uniwersytet Gdański, 14 – 15 listopada 2014, referat „O wszechmocy Boga, Jego naturze i ograniczoności naszego języka” (14 XI).