Ryszard Kleszcz

WYKAZ PUBLIKACJI

POZYCJE KSIĄŻKOWE

KSIĄŻKI WŁASNE

1) O racjonalności. Studium epistemologiczno – metodologiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1998, s. 176.

Recenzje:

a) J. J. Jadacki, Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria, 1999, Nr 3, s. 187 -195.

b) M. Walczak, Kwartalnik Filozoficzny, 1999, z. 3, s. 211- 216.

c) W. Krajewski, Biuletyn Olimpiady Filozoficznej, Nr 18.

2) O rozumie i wartościach, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno – Ekonomicznej w Łodzi, Łódź 2007, s. 202.

Recenzje:

a) T. Siwiec, Ruch Filozoficzny, 2009, Nr 2, s. 353 – 357.

3) Metoda i wartości. Metafilozofia Kazimierza Twardowskiego, Wydawnictwo Naukowe

Semper, Warszawa 2013, stron 254.

KSIĄŻKI REDAGOWANE

4) Redakcja naukowa polskiego wydania: Chaim Perelman, Imperium retoryki. Retoryka i argumentacja, przełożył M. Chomicz, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2002, s. 208.

5) Wokół logiki i filozofii. Księga jubileuszowa z okazji 60. urodzin Profesora Grzegorza Malinowskiego , Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2005, s. 236 (wraz z J. Kaczmarkiem).

6) Widnokrąg analityczny. Księga dedykowana profesorowi Adamowi Nowaczykowi dla uczczenia jego dorobku naukowego , Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009, stron 350.

ARTYKUŁY. ROZPRAWY

1) Nauki humanistyczne w ujęciu T. Kotarbińskiego; Studia Filozoficzne, 1984, nr 5, s. 63 – 68.

2) Teoria argumentacji w ujęciu Ch. Perelmana, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Philosophica, 1985, nr 3, s. 143 – 167.

3) Pluralizm jako warunek dyskursu w myśli Chaima Perelmana, Kultura i Społeczeństwo, 1986, nr 3, s. 153 – 164.

4) Zdania elementarne w ” Traktacie” L. Wittgensteina, ( z Zofią Łukszo) , Acta Universitatis Lodziensis. Folia Philosophica, 1988, nr 5, s. 75 – 82.

5) Perelman a tradycja racjonalizmu, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Philosophica, 1988, nr 5, s. 129 – 145.

6) Od analizy do argumentacji. Wprowadzenie do Perelmana, Studia Filozoficzne, 1989, nr 6, s. 123 – 135.

7) Kazimierz Twardowski o naukach humanistycznych, Ruch Filozoficzny, 1989, nr 3, s. 275 - 280.

8) Les universaux, la langue, l’ontologie, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Philosophica 1990, no 7, s. 75 -84.

9) Metodologia, filozofia, racjonalność, Kultura i Społeczeństwo, 1992, nr 3, s. 21 – 35.

10) Polska filozofia analityczna: zerwanie i kontynuacja, Ruch Filozoficzny, 1992, nr 3 / 4 , s. 302 –308.

11) Droit, logique et théorie de l’argumentation, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Philosophica, 1993, nr 9, s. 51 – 60.

12) „Prawda” i „fałsz” w etyce, (w) Prawda moralna. Dobro moralne. Księga jubileuszowa dedykowana Pani Profesor Iji Lazari – Pawłowskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 1993, s. 24 – 25.

13) Krytyka rozumu pozytywistycznego, (w) Honoris causa. Księga pamiątkowa dla uczczenia aktu nadania profesorowi Leszkowi Kołakowskiemu honorowego doktoratu Uniwersytetu Łódzkiego, Wydawnictwo Łódzkie. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1994, s. 131 -147.

14) Sobre la lōgica contemporãnea y su papael didactico. ( wraz z M. Lewandowską) Agora. Papeles de Filosofia. Universidade de Santiago de Compostela, 1994, vol. 13, no 1, p. 123 –130.

15) O rozumie, racjonalizmie i racjonalności, (w) Filozofia w dobie przemian, (red) T. Buksiński, UAM w Poznaniu, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii, Poznań 1994, s. 347 – 361.

16) Ija Lazari - Pawłowska, Ruch Filozoficzny, 1995, nr 1, s. 5 - 13.

17) Razōn y lōgica: la tradiciōn analitica en Polonia. Agora. Papeles de Filosofia. Universidade de santiago de Compostela, vol. 14, no 2, 1996, s. 41 – 53.

18) Życie filozoficzne Łodzi międzywojennej, Kronika Miasta Łodzi, 1995, nr 2 s. 59 -64.

19) Życie filozoficzne w Łodzi powojennej (1945 – 1956). Kronika Miasta Łodzi, 1996, nr 1, s. 27 -39.

20) Kryteria racjonalności, Filozofia Nauki, 1996, nr 2, s. 121 –133.

21) Racjonalność logiczna, Filozofia Nauki, 1996, nr 4, s. 39 – 49.

22) Logika i racjonalność, (w) Filozoficzno – teoretyczne problemy sądowego stosowania prawa , red. M. Zirk – Sadowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1997, s. 118 -127.

23) Wiara – rozum czy zaangażowanie? (w) Honoris causa. Księga pamiątkowa dla uczczenia aktu nadania księdzu profesorowi józefowi Tischnerowi honorowego doktoratu Uniwersytetu Łódzkiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1997, s. 45 – 69.

24) Co to znaczy „sprawiedliwość”, Filozofia Nauki, 1999, nr 1 / 2, s. 31 – 41.

25) Historia towarzystw filozoficznych w Łodzi, (w) Polskie Towarzystwo Filozoficzne, czyli z dziejów filozofii jako nauki instytucjonalnej, B. Markiewicz, J. J. Jadacki, R. Jadczak (red), Polskie Towarzystwo Filozoficzne, Warszawa, 1999, s. 191 – 198.

26) Ija Lazari – Pawłowska, szkic biograficzny, Ruch Filozoficzny, 1999, nr 1, s. 3 – 10.

27) O dwu rodzajach racjonalności działania, (w) Rozum w dziejach. Księga jubileuszowa Profesora Ryszarda Panasiuka, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2001, s. 223 – 236.

28) Rationality and Requirements of Logic, Logica Trianguli, No 5, 2001, s. 63 – 71.

29) Tadeusz Czeżowski o przekonaniach, wiedzy i wierze, (w) TADEUSZ CZEŻOWSKI (1889 – 1981) Dziedzictwo idei: logika – filozofia – etyka, pod redakcją Wł. Tyburskiego i R. Wiśniewskiego, Toruń 2002, s. 67 – 78.

30) Czy nauczanie logiki i filozofii rozwija podmiotowość studentów?, (z J. Maciaszkiem), Innowacje w edukacji akademickiej, Numer specjalny, nr 2 / 2002, s. 49 – 54.

31) Uwagi o wolności, Zeszyty Naukowe WSHE w Łodzi, Filozofia woli, 2002, nr 6 (26) s. 17 – 28.

32) Filozofia, nauka, światopogląd. Casus Twardowskiego, Kwartalnik Filozoficzny, 2002, t. XXX, z. 4, s. 73 – 92.

33) Krytycyzm a autorytet w filozofii i humanistyce (w) Autorytety i normy, Materiały z konferencji 13 – 15 maja 2002, Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 2003, s. 191 – 215.

34) O racjonalności i jej granicach, Roczniki Filozoficzne, 2003, No 1, s. 171 – 190.

35) Co to jest filozofia?, Ruch Filozoficzny, 2003, tom LX, z. 4, s. 527 – 531.

36) O twórczości w nauce, Innowacje w edukacji akademickiej, 2004, nr 1 (4), s. 97 – 104.

37) Antipsichołogizm w łogice. Twardowskij i Łukasiewicz, Wistnik Naciolalnowo Universitietu”Lvivska Politechnika”, No 498, Fiłosofski Nauki, Lviv, 2004, s. 52 – 57.

38) Problem osobliwości nauk społecznych, Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria, R. 13: 2004, Nr 3 (51), s. 141 – 162.

39) Pro poniatija naukowoj szkoli w fiłosofiji, Fiłosofski Poszuk, Wypusk XVI, Lviv – Odesa, 2004, s. 85 – 96.

40) O filozofii i jej charakterze, Ruch Filozoficzny, 2005 tom LXII, nr 1. s.119 – 134.

41) Prehistoria i początki Katedry Logiki na Uniwersytecie Łódzkim, (w) J. Kaczmarek, R. Kleszcz (red) Wokół logiki i filozofii,. Księga jubileuszowa z okazji 60.urodzin Profesora Grzegorza Malinowskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2005, s. 17 - 33.

42) O pojęciach wiedzy i wiary, Fiłosofski Poszuk , Wypusk XIX, Lviv Odesa , 2005, s. 235 - 243.

43) Teoria argumentacji, filozofia, logika. Uwagi o teorii Chaima Perelmana, Forum Artis Rhetoricae, 2005, nr 1 –2, s. 22 – 35.

44) 48) O pojęciu wiedzy, Innowacje w Edukacji Akademickiej, Tom V, 2006, nr 1, 115 - 123.

45) Criteria of Rationality, (in J. Jadacki, J. Paśniczek (eds) The Lvov – WarsawSchool. The Next Generation, Poznań Studies Series, Editions Rodopi, Amsterdam – New York, 2006, s. 467 – 481.

46) O wczesnych pracach semiotycznych Marii Ossowskiej, (w) W. Strawiński, M. Grygianiec, A. Brożek (red.) Myśli o języku, nauce i wartościach. Księga ofiarowana Profesorowi Jackowi Juliuszowi Jadackiemu w sześćdziesiątą rocznicę urodzin, Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 2006, s. 107 – 119.

47) Maria Ossowska – program nauki o moralności. Uwagi filozoficzne, Principia, Tom XLV – XLVI, Kraków 2006, s. 93 – 108.

48) Kazimierz Twardowski a problem psychologizmu, Studia z Filozofii Polskiej, (red.) M. Rembierz, K. Śleziński Bielsko – Biała - Kraków, 2006, tom 1, s. 13 – 26.

49) Maria Ossowska – de la pragmatique à la science de la morale, Organon, 35, 2006, s. 191 – 203.

50) Wiedza, wiara, wiara religijna, (w) Nauka – etyka –wiara, zbiór referatów wygłoszonych na Konferencji Chrześcijańskiego Forum Pracowników Nauki, Rogów 2007, Wydawnictwo Arka, Warszawa 2007, s. 184 -196.

51) O racjonalności w filozofii, (w) W. Kowalski, S. Wszołek (red) Ponad demarkacją, Biblos, Tarnów 2008, s. 7 – 24.

52) Perelman o argumentacji filozoficznej, Forum Artis Rhetoricae, 2008, nr 1 - 2 , s. 29 - 46.

53) Czy nauka jest racjonalna?, Zagadnienia Naukoznawstwa, 2008, No 3 – 4, s. 345 – 354.

54) L’antipsychologisme en logique. Twardowski et Łukasiewicz, (w) A. Horecka (red) Logic, Methodology and philosophy of Science at Warsaw University, 5, 2009, s. 163 -170.

55) Kłopoty z wiedzą, kłopoty z wiarą, Tygiel Kultury, 10 -12 (166- 168), 2009, s. 6 – 13.

56) Preferencje metafilozoficzne, (w) R. Kleszcz (red) Widnokrąg analityczny. Księga dedykowana profesorowi Adamowi Nowaczykowi dla uczczenia jego dorobku naukowego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009, s. 59 - 80.

57) Logika religii a doświadczenie religijne, (w) Doświadczenie a intersubiektywność, Łódzka Biblioteka Filozoficzna, Dom Wydawniczy Księży Młyn, Łódź 2009, s. 57 - 68.

58) Kłopoty z wolnością. Na marginesie lektury Pamięci i tożsamości. (w) A. Olech, M. Rembierz (red) Wokół Pamięci i tożsamości, Wydawnictwo Esus, Poznań 2010, s. 99 – 108.

59) Z problematyki argumentacji filozoficznej, „Łódzkie Studia Teologiczne”, tom 10, 2010, s. 71 - 80.

60) Pascal a problem sceptycyzmu (w) : A) Filozofia i wolność. Księga poswięcona pamięci Profesora Wieslawa Gromczyńskiego, Łódź 2010, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 27 - 45; B) „Analiza i Egzystencja”, tom 15, 2011, s. 139 -160.

61) O godności nauczyciela akademickiego, (w) Nauka –etyka –wiara, Konferencja Chrześcijańskiego Forum Pracowników nauki, Warszawa 2011, s. 392 - 402.

62) Nauczyciel akademicki: neutralność czy aksjologiczne zaangażowanie?, „Etyka”, t. 44, 2011, s. 79 - 98.

63) Problemy metafilozoficzne, (w) M.Wożniczka, Metafilozofia – nieporozumienie czy szansa filozofii? , „scriptum”, Kraków 2011, s. 31 - 44.

64) Philosopher’s Comments On Dilemmas in the Theory of Imperatives, (w) A. Brożek, J. Jadacki & B. Zarnic (red) Logic, Methodology and Philosophy of Science at WarsawUniversity, 8, 2011, s. 47 - 48.

65) Logika. Wszechmoc, Bóg; „Filo – Sofija”, vol. 19, nr 4, 2012, s. 37 – 52.

66) Logika jako nauka krytycznego myslenia, (w) E. Woźnicka, Ł. Zaorski –Sikora (red), Akademia – idee, metody, działania, Wydawnictwo Akademii Humanistyczno –Ekonomicznej w Łodzi, Łódź 2013, s. 35 – 53.

67) Filozofia a religia (w) B. Bogołębska, M. Worsowicz (red) Dialog wiary z nauką i kulturą, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2013, s. 62 -79.

68) Ajdukiewicz: nauki humanistyczne, antynaturalizm, metodologia rozumiejąca, „Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria” R. 22: 2013, Nr 4 (88), s. 489 – 512.

69) Twardowski o filozofii, nauce i religii (w) St. Janeczek (red), Filozofia a religia. Inspiracje – krytyka, Lublin 2014, s. 375 – 392.

70) Błażeja Pascala refleksja nad poznaniem, (w) A, Brożek, J. Jadacki (red) Księga pamiątkowa MARIANOWI PRZEŁĘCKIEMU w darze na 90 – lecie urodzin, Norbertinum, Lublin 2014, s. 235 – 252.

71) Karl Popper: Kłopoty z racjonalizmem, kłopoty z filozofią, „Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria, R. 23: 2014, Nr 4 (92), s. 139 – 161.

72) Kazimierz Twardowski o kształceniu filozofów, Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria, R. 24: 2015, Nr 1 (93), s. 53 - 71.

ARTYKUŁY BIOGRAFICZNE, ARTYKUŁY RECENZYJNE, RECENZJE , NOTY

1) Recenzja z pracy: M. Szyszkowska, Teorie prawa natury XX wieku w Polsce, Warszawa 1982, Ruch Filozoficzny, 1982.83, nr 4, s. 315 -320. .

2) Recenzja z pracy: L. Witkowski, Filozofia nauki F. Gonsetha, Toruń 1984, (wraz z A. M. Kaniowskim) , Studia Filozoficzne, 1984, nr 9, s. 201 – 208.

3) Autoreferat: Nauki humanistyczne w koncepcji T. Kotarbińskiego, Ruch Filozoficzny 1985, nr ½, s. 62 – 65.

4) Recenzja z pracy: G. Dispaux, La logique et le quotidien, Paris, 1984, Studia Filozoficzne 1987, nr 5, s. 165 -170.

5) Wersja angielska recenzji z pracy: L. Witkowski, Filozofia nauki F. Gonsetha, (wraz z A. M. Kaniowskim), Dialectics and Humanism, 1987, vol. 14, s. 169 – 174.

6) Recenzja z pracy: G. Brutijan, Argumentacija, Erevan, 1984; Ruch Filozoficzny, 1988, nr 2, s. 190 – 196.

7) Recenzja z pracy: T. Kotarbiński, Pisma etyczne, Wrocław, 1987; Ruch Filozoficzny, 1988, nr 4, s. 405 – 409.

8) Nota na temat łódzkiej sesji poświęconej K. Twardowskiemu, Ruch Filozoficzny, 1989, nr 3, s. 289 – 290.

9) W stulecie urodzin Kazimierza Ajdukiewicza sesja naukowa w Łodzi, Ruch Filozoficzny, 1991, nr 2, s. 205 – 206.

10) Dwa jubileusze , Ruch Filozoficzny, 1992, nr 1, s. 3 – 4.

11) Konferencja na temat „ Logika i filozofia XX wieku” ( nota), Ruch Filozoficzny, 1992, nr 1, s. 103b.

12) Konferencja w Nantes, Ruch Filozoficzny, 1992, nr 3 / 4, s. 361b – 362b.

13) Doktorat honoris causa Leszka Kołakowskiego, Ruch Filozoficzny, 1992, nr 3 / 4, s. 273 – 276.

14) W sześćdziesięciolecie nagrody naukowej miasta Łodzi dla K. Twardowskiego, Kronika Miasta Łodzi, 1996, nr 1, s. 7.

15) Recenzja z pracy: L. Wittgenstein, Uwagi o religii i etyce, Kraków 1995; Tygiel Kultury, 1996, nr 5. s. 93 – 95.

16) Wspomnienie o Profesorze Tadeuszu Pawłowskim, Filozofia Nauki, 1996, nr 1, s. 129 – 130.

17) Hasło Wasiliew Mikołaj, (w) Idei w Rosiji. Ideas in Russia. Idee w Rosji,. Leksykon rosyjsko – polsko – angielski pod redakcją Andrzeja de Lazari, Łódź 1999, tom II, s. 46 - 48.

18) Hasło Karinski Michaił, (w) Idei w Rosiji. Ideas in Russia. Idee w Rosji, Leksykon rosyjsko – polsko – angielski pod redakcją Andrzeja de Lazari, Łódź 2000, tom III, s. 184.

19) Nowy Instytut Filozofii w Łodzi, Ruch Filozoficzny, 2002, nr 1, s. 208 – 209.

20) Dwa jubileusze w Łodzi, Ruch Filozoficzny, 2002, nr 1, s. 210 – 211.

21) Tadeusz Kotarbiński (w) Rektorzy państwowych wyższych uczelni w Łodzi , (red) E. Paradowska, ŁTN, Łódź 2005, s. 17 - 19.

22) Tadeusz Kotarbiński. Prezes Łódzkiego Towarzystwa Naukowego w latach 1946 – 1966, (w) K. Czyżewska (red.) Prezesi Towarzystwa Przyjaciół a. Nauk w Łodzi w latach 1936 – 146 i Łódzkiego Towarzystwa Naukowego w latach 1946 - 2006, Łódzkie Towarzystwo Naukowe Łódź 2006, s. 29 – 36.

23) Louis Paul Pojman (nota nekrologiczna ), Ruch Filozoficzny, 2007 , tom LXIV, zesz. 2, s. 384 .

24) Doktor Stanisław Czajkowski. Zarys sylwetki, Studia z Filozofii Polskiej, (red.) M. Rembierz, K. Śleziński Bielsko Biała – Kraków, tom 2, 2007, s. 197 – 201.

25) Profesor Adam Nowaczyk (w) Widnokrąg analityczny. Księga dedykowana profesorowi Adamowi Nowaczykowi dla uczczenia jego dorobku naukowego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009, s. 9 -10.

26) Głos w dyskusji panelowej Współczesna filozofia polska: osiągnięcia i porażki – nadzieje i zagrożenia (w) J. Jadacki (red) Panorama współczesnej filozofii polskiej. Księga pamiątkowa VIII Polskiego Zjazdu Filozoficznego, Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 2010, s.266 -269.

ABSTRAKTY

1) O irracjonalizmie i jego rodzajach, VII Polski Zjazd Filozoficzny Szczecin, 14 -18 2004, s. 294 -295.

2) Problem otwartości argumentacji filozoficznej, Księga streszczeń (VIII Polski Zjazd Filozoficzny), (red) A. Brożek, J. Jadacki, Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 2008, s. 248.

VARIA

1) Listy do doktora Stanisława Czajkowskiego, opracowanie Ryszard Kleszcz, Studia z Filozofii Polskiej, (red.) M. Rembierz, K. Śleziński, Bielsko Biała – Kraków, tom 2, 2007, s. 387 – 391.

2) Sprawozdanie z obrad sekcji gości zagranicznych. ścieżka wschodnia (w) J. Jadacki (red) Panorama współczesnej filozofii polskiej. Księga pamiątkowa VIII Polskiego Zjazdu Filozoficznego, Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 2010, s. 365.

PRACE REDAKTORSKIE (CZASOPISMA )

1) Acta Universitatis Lodziensis. Folia Philosophica, 1990, nr 7.

2) Acta Universitatis Lodziensis. Folia Philosophica, 1992, nr 9.

3) Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanistyczno – Ekonomicznej w

Łodzi . Logika i Filozofia. 2000, nr 2 (7).

TŁUMACZENIA

1) P. Ginisti, O poprawności logicznej definicji wyraźnych, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Philosophica, 1988, nr 5, s. (wraz z M. Lewandowską).

2) F. Schmitz, Krytyka ekstensjonalizmu. O ogólności, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Philosophica, 1995, nr 11, s. 65 – 88.

ARTYKULY POPULARNE, PUBLICYSTYCZNE

1) Świat wartości, Kronika. Pismo Uniwersytetu Łódzkiego , 1991, nr 2, s. 3, 6.

2)) Filozofia i polityka, Głos Poranny, 1992, nr 6, s. 6 – 7.

3) Profesor Grzegorz Malinowski, Kronika. Pismo Uniwersytetu Łódzkiego,

2006, nr 2 (96), s. 18 -19.

4) Profesor Ija Lazari –Pawłowska (1921 – 1994), Kronika. Pismo

Uniwersytetu Łódzkiego , 2011, nr 5 (127), s. 47 - 48.