Regulamin Instytutu Filozofii UŁ

REGULAMIN INSTYTUTU FILOZOFII UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO

 

Rozdział I.  Organizacja Instytutu Filozofii Uniwersytetu Łódzkiego

 

 • 1
 • Instytut Filozofii Uniwersytetu Łódzkiego (zwany dalej Instytutem) jest powołany w celu realizacji zadań dydaktycznych.

 

 • Instytut działa zgodnie ze Statutem Uniwersytetu Łódzkiego przyjętym uchwałą Senatu Uniwersytetu Łódzkiego nr 422 z dnia 23 stycznia 2012 roku, zwanym dalej Statutem UŁ oraz kieruje się regulacjami prawnymi przyjętymi na Wydziale Filozoficzno-Historycznym UŁ.

 

 • 2
 1. Instytut tworzą następujące jednostki o charakterze naukowo-dydaktycznym (zwane dalej Katedrami):

 

 1. Katedra Etyki,
 2. Katedra Historii Filozofii,
 3. Katedra Logiki i Metodologii Nauk,
 4. Katedra Filozofii Współczesnej.
 5. Ponadto w Instytucie funkcjonują:
 6. Sekretariat Instytutu,
 7. Pracownia Komputerowa,
 8. Referent techniczny zatrudniony w Wydziałowej Pracowni Komputerowej oddelegowany do pracy w Instytucie w charakterze informatyka.

 

 • 3
 • Organami Instytutu Filozofii są:
 1. Dyrektor Instytutu (zwany dalej Dyrektorem) powoływany zgodnie z § 62 Statutu UŁ.
 2. Zastępca Dyrektora Instytutu (zwany dalej Zastępcą Dyrektora) powoływany przez Rektora UŁ na wniosek Dziekana Wydziału Filozoficzno-Historycznego (zwanego dalej Dziekanem) spośród pracowników naukowo-dydaktycznych Instytutu Filozofii w stopniu przynajmniej doktora, zatrudnionych w UŁ jako podstawowym miejscu pracy.
 3. Rada konsultacyjna, dla której przyjmuje się nazwę Rada Instytutu Filozofii UŁ (zwana dalej Radą), której skład określony jest w punkcie 2, powoływana przez Dziekana
 4. Koordynatorzy kierunków studiów prowadzonych przez Instytut (zwani dalej Koordynatorami) powoływani przez Dziekana na wniosek Rady,
 5. Rady programowe kierunków studiów prowadzonych przez Instytut (zwane dalej Radami Programowymi), powoływane przez Dyrektora na wniosek Rady Instytutu.
 6. Kierownicy studiów podyplomowych prowadzonych przez Instytut, powoływani przez Dziekana na wniosek Rady Instytutu.
 7. W skład Rady Instytutu wchodzą:
 8. Dyrektor oraz Zastępca Dyrektora,
 9. Kierownicy Katedr,
 10. Kierownicy studiów podyplomowych prowadzonych przez Instytut,
 11. Koordynatorzy kierunków studiów prowadzonych przez Instytut,
 12. jeden przedstawiciel studentów każdego kierunku i stopnia studiów prowadzonych przez Instytut. Wybory przedstawicieli studentów organizują opiekunowie studiów.
 13. jeden przedstawiciel studentów studiów III stopnia prowadzonych na Wydziale Filozoficzno-Historycznym, których opiekunami naukowymi są samodzielni pracownicy naukowo-dydaktyczni Instytutu Filozofii. Osobę odpowiedzialną za przeprowadzenie wyborów powołuje Dyrektor Instytutu.
 14. pracownicy naukowo-dydaktyczni Instytutu zatrudnieni na pełnym etacie zaproponowani w drodze tajnego głosowania na zebraniu wszystkich pracowników Instytutu lub w głosowaniu bezpośrednim w Sekretariacie Instytutu w liczbie dopełniającej skład Rady określony w podpunktach od a) do d) do 12 osób.

 

 1. W skład Rady Programowej danego kierunku wchodzą:
 2. Koordynator kierunku studiów,
 3. interesariusze wewnętrzni: Dyrektor lub Zastępca Dyrektora, przedstawiciele pracowników prowadzących zajęcia na danym kierunku w liczbie co najmniej dwóch, wskazywani przez Koordynatora kierunku, przedstawiciel studentów danego kierunku i stopnia studiów,
 4. interesariusze zewnętrzni.

 

 

Rozdział II. Uprawnienia i obowiązki organów Instytutu

 

 • 1
 • Dyrektor Instytutu koordynuje w porozumieniu z Kierownikami Katedr działalność dydaktyczną prowadzoną w Instytucie oraz przedkłada Radzie propozycje dotyczące organizacji dydaktyki w Instytucie.

 

 • Do obowiązków organizacyjnych Dyrektora należy:
 1. zwoływanie zebrania pracowników naukowo-dydaktycznych co najmniej raz w roku,
 2. zwoływanie i organizowanie posiedzeń Rady przynajmniej na tydzień przed posiedzeniem Rady Wydziału. W uzasadnionych przypadkach i przy braku sprzeciwu członków Rady Dyrektor może zamiast zebrania zarządzić konsultacje lub głosowanie przez Internet.
 3. w uzasadnionych przypadkach zapraszanie na posiedzenia Rady osób spoza jej składu,
 4. zwoływanie co najmniej raz w roku posiedzeń Rad Programowych,
 5. konsultowanie z Radą wszelkich wniosków Dziekana dotyczących obsady funkcji
  w Instytucie,
 6. składanie sprawozdania z działalności Instytutu w minionym roku akademickim na jednym z posiedzeń Rady na początku roku akademickiego.

 

 1. W ramach koordynowania procesu dydaktycznego na kierunkach prowadzonych przez Instytut Dyrektor konsultuje obsadę zajęć dydaktycznych wszystkich kierunków prowadzonych przez Instytut z Koordynatorami oraz Kierownikami jednostek tworzących Instytut, mając na względzie wysoką jakość kształcenia i uwzględnienie merytorycznej specyfiki kierunków oraz kierując się następującymi kryteriami łącznie:
  1. zapewnieniem minimów kadrowych wszystkim kierunkom prowadzonym przez Instytut,
 2. kompetencjami pracowników udokumentowanymi ich dorobkiem naukowym,
 3. podziałem zajęć obowiązkowych i zajęć do wyboru tak, by obciążenia związane z przygotowywaniem nowych zajęć były równomierne dla wszystkich pracowników,
 4. bieżącymi obciążeniami dydaktycznymi pracowników, tak by unikać nieuzasadnionego zróżnicowania wysokości godzinowych obciążeń pracowników Instytutu,
 5. dbałością o ścisłą współpracę z interesariuszami zewnętrznymi w trosce o przyszłe kariery zawodowe absolwentów.

 

 1. Działalność dydaktyczną pracowników jednostek tworzących Instytut prowadzoną na innych kierunkach studiów w Uniwersytecie Łódzkim koordynuje Dyrektor w porozumieniu z Kierownikami Katedr, mając na uwadze wysoką jakość kształcenia i kierując się kompetencjami pracowników udokumentowanymi ich dorobkiem naukowym, bieżącymi obciążeniami dydaktycznymi pracowników, tak by unikać nieuzasadnionego zróżnicowania wysokości godzinowych obciążeń pracowników oraz poszczególnych Katedr.

 

 1. W ramach odpowiedzialności za prawidłową realizację programu nauczania oraz wysoką jakość kształcenia na kierunkach prowadzonych przez Instytut Dyrektor w porozumieniu z Koordynatorami:
  1. zleca i nadzoruje opracowanie semestralnych rozkładów zajęć,
 2. dba o sprawne przeprowadzenie zapisów na zajęcia do wyboru oraz ogłasza stosowne instrukcje,
 3. nadzoruje coroczne przeprowadzanie hospitacji minimum jednych zajęć prowadzonych przez pracownika pomocniczego w danym roku akademickim,
 4. zapewnia opiekę w zakresie indywidualnych form studiów wszelkiego typu
  i nadzoruje ich realizację,
 5. konsultuje z właściwymi osobami sprawy związane z bieżącą realizacją i perspektywami studiów zagranicznych studentów filozofii Uniwersytetu Łódzkiego oraz osób przybywających z zagranicy na studia filozoficzne w Instytucie Filozofii, przy czym kieruje się w tym zakresie preferencjami ustalanymi przez Radę,
 6. nadzoruje udział wykładowców zagranicznych w realizacji programu studiów filozoficznych i innych zajęć prowadzonych w jednostkach naukowo-dydaktycznych wchodzących w skład Instytutu,
 7. współpracuje z samorządem studenckim i dba o sprawne przeprowadzanie wyborów starostów poszczególnych lat studiów,
 8. sprawuje opiekę nad różnymi formami studenckich inicjatyw naukowych, w tym studenckich kół naukowych,
 9. nadzoruje właściwe wykorzystanie pomieszczeń dydaktycznych Instytutu oraz sprzętu dydaktycznego pozostającego w dyspozycji Dyrektora Instytutu.

 

 1. Dyrektor zgłasza wniosek w sprawie składu Komisji Rekrutacyjnej przeprowadzającej kwalifikacje kandydatów na studia filozoficzne.

 

 1. Dyrektor kieruje pracą Sekretariatu Instytutu, której zakres określa Rozdział III niniejszego regulaminu.

 

 1. Dyrektor dysponuje funduszem dydaktycznym Instytutu zgodnie z ustaleniami Rady i z dbałością o zaspokojenie potrzeb finansowych związanych z zadaniami dydaktycznymi wszystkich jednostek organizacyjnych wchodzących w skład Instytutu, w tym także potrzeb związanych z modernizacją lokalnej sieci komputerowej (LAN).

 

 1. Dyrektor egzekwuje dbałość o promocję zewnętrzną wszystkich kierunków studiów prowadzonych przez Instytut, powierzoną Pełnomocnikowi ds. Promocji powołanemu przez Dziekana.

 

 • 2
  1. Rada jest organem konsultacyjnym i zatwierdzającym.

 

 1. Kadencja członków Rady pochodzących z wyboru:
 1. będących pracownikami naukowo-dydaktycznymi pokrywa się z kadencją Dyrektora Instytutu. W przypadku konieczności przeprowadzenia wyborów uzupełniających, kadencja nowo wybranego członka Rady kończy się wraz z końcem kadencji Dyrektora Instytutu.
 2. przedstawicieli studentów trwa od momentu ich wyboru do końca września roku, w którym zgodnie z planem kończą dany cykl studiów.

 

 1. Rada może powoływać komisje usprawniające działalność dydaktyczną lub organizacyjną Instytutu.

 

 1. Rada rozpatruje i zatwierdza wnioski Dyrektora.
 2. Rada opiniuje:
 1. wnioski Dyrektora w sprawie:

– składu komisji działających w Instytucie,

– wyróżniania,  nagradzania oraz karania studentów,

 1. wnioski Kierowników Katedr w sprawie:

– zatrudniania nowych pracowników,

– awansowania, wyróżniania, nagradzania oraz karania pracowników za działalność dydaktyczną i organizacyjną,

 

 • 3
 1. Rady Programowe poszczególnych kierunków studiów prowadzonych przez Instytut tworzą projekty:

 

 1. zmian w programach studiów prowadzonych przez Instytut,
 2. zasad rekrutacji na studia prowadzone przez Instytut,
 3. organizacji zajęć do wyboru na studiach prowadzonych przez Instytut.

 

 • 4
 1. Dyrektor Instytutu współpracuje z Biblioteką Humanistyczną UŁ i współuczestniczy w jej finansowaniu zgodnie z uregulowaniami obowiązującymi na Wydziale
 2. Rada Instytutu powołuje Pełnomocnika Dyrektora Instytutu Biblioteki Humanistycznej UŁ

 

 • 5
 1. Pracownia Komputerowa jest jednostką dydaktyczną, realizującą w pierwszej kolejności zajęcia w ramach wszystkich kierunków studiów prowadzonych przez Instytut.

 

 1. Pracownią Komputerową opiekuje się, zarządza jej zasobami i opracowuje regulamin korzystania z niej Pełnomocnik Dyrektora ds. Pracowni Komputerowej.

 

 • 6

Zmiany Regulaminu Instytutu wymagają uzyskania akceptacji co najmniej 2/3 głosów obecnych członków Rady, przy obecności co najmniej połowy jej członków. W przypadku gdy projektowane zmiany dotyczą statusu lub funkcjonowania jednostki organizacyjnej wchodzącej w skład Instytutu, niezbędna jest zgoda Kierownika tej jednostki.

 

 • 7

Regulamin Instytutu wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Dziekana Wydziału.

 

 

Rozdział III. Obsługa administracyjna Katedr oraz Sekretariat Instytutu

 

 • 1

Sekretariat zapewnia obsługę administracyjną Instytutowi, Katedrom, wszystkim pracownikom zatrudnionym w jednostkach tworzących Instytut oraz doktorantom przypisanym do Katedr.

 

 • 2

Pracownicy Sekretariatu na czas nieobecności jednego z nich zastępują się w pełnym zakresie kompetencji.

 

 • 3

Zakres obowiązków pracowników Sekretariatu świadczonych na rzecz Instytutu i jego organów:

 1. Współpraca z: Dyrektorem, Zastępcą Dyrektora, Koordynatorami Kierunków prowadzonych przez Instytut i Kierownikami Katedr.

 

 1. Utrzymywanie kontaktu z pracownikami w celu przekazywania bieżących informacji i poleceń Dyrektora.

 

 1. Utrzymywanie kontaktu z intendentem, pracownikami Wydziału oraz administracji centralnej w celu realizowania obowiązków określonych regulaminem Instytutu oraz Regulaminem Organizacyjnym Uniwersytetu Łódzkiego.

 

 1. Współpraca z Dyrektorem przy sporządzaniu sprawozdań z działalności Instytutu.

 

 1. Prowadzenie ewidencji pieczęci służbowych Instytutu.

 

 1. Prowadzenie dokumentacji inwentaryzacyjnej Instytutu.

 

 1. Opieka nad sprzętem kopiującym i komputerowym znajdującym się na wyposażeniu Instytutu.

 

 1. Przygotowanie porządku obrad Rady i Rad Programowych.

 

 1. Sporządzanie zaproszeń dla interesariuszy na posiedzenia rad.

 

 1. Odbieranie i przekazywanie informacji dotyczących organizacji i funkcjonowania studiów prowadzonych przez Instytut.

 

 1. Opracowanie i rozliczenie w porozumieniu z Kierownikami Katedr kart indywidualnych obciążeń pracowników.

 

 1. Sporządzanie dokumentacji finansowej Instytutu.

 

 1. Sporządzanie dokumentacji, w tym:
  1. każdego typu dokumentacji z nagłówkiem obejmującym logotyp/nazwę danego kierunku i nazwę typu dokumentu,

 

 1. aktualnych list studentów z podziałem na grupy,

 

 1. aktualnych list obsady dydaktycznej.

 

 1. Archiwizowanie papierowe i elektroniczne wszelkiej dokumentacji, w tym sprawozdań z posiedzeń Rady, Rad Programowych, zebrań pracowników oraz list obecności na tych

 

 1. Prowadzenie korespondencji, w tym: przyjmowanie, rejestrowanie, wysyłanie poczty zwykłej i elektronicznej oraz priorytetowe przekazywanie informacji o pilnej korespondencji.

 

 1. Sporządzanie semestralnych harmonogramów zajęć.
 2. Sporządzanie dokumentacji dla odpowiednich działów administracji centralnej.

 

 1. Ustalenie codziennych godzin pracy (obecności w budynku, konkretnych godzin przyjmowania studentów).

 

 1. Wykonywanie innych prac zleconych przez Dyrektora związanych z bieżącą dydaktyką oraz działalnością w zakresie organizacji dydaktyki.

 

 1. Dbanie o wizerunek Instytutu.

 

 • 4

Zakres obowiązków pracowników Sekretariatu świadczonych na rzecz procesu dydaktycznego realizowanego w Instytucie:

 

 1. Sporządzanie zamówień na zajęcia prowadzone przez inne jednostki na kierunkach prowadzonych przez Instytut.

 

 1. Organizacja składania przez pracowników ofert na zajęcia do wyboru.

 

 1. Przyjmowanie zgłoszeń studentów na zajęcia do wyboru i sporządzanie na ich podstawie list uczestników zajęć

 

 1. Organizowanie egzaminów licencjackich na kierunkach studiów prowadzonych przez Instytut.

 

 1. Przekazywanie do Dziekanatu dokumentacji związanej z egzaminami licencjackimi
  i magisterskimi.

 

 1. Gromadzenie projektów tematów prac dyplomowych.

 

 1. Przekazywanie do Dziekanatu protokołów zaliczeniowych i egzaminacyjnych.

 

 1. Sporządzanie faktur wewnętrznych za zajęcia prowadzone poza Wydziałem.

 

 1. Kompletowanie ofert do modułów dydaktycznych.

 

 1. Współpraca z Dziekanatem w zakresie obsługi studentów.

 

 1. Współpraca z Wydziałowym Koordynatorem Systemu USOS w zakresie kodowania przedmiotów i ustalania grup studentów.

 

 1. Gromadzenie dokumentów niezbędnych w procesach ewaluacji i akredytacji.

 

 • 5

Zakres obowiązków pracowników Sekretariatu świadczonych na rzecz Katedr:

 

 1. Wprowadzanie do systemów EOD i Simple i Portalu pracowniczego dokumentów wymagających umieszczenia w systemach oraz prowadzenie rejestru delegacji.

 

 1. Przekazywanie do jednostek nadrzędnych wymaganej przez nie dokumentacji.

 

 1. Pomoc w inwentaryzacji majątków Katedr.

 

 • 6

Zakres obowiązków pracowników Sekretariatu świadczonych na rzecz pracowników, doktorantów i studentów:

 

 1. Wprowadzanie do systemów EOD i Simple dokumentów wymagających umieszczenia w tych systemach.

 

 1. Sporządzanie dokumentacji dla odpowiednich działów administracji centralnej.

 

 1. Udzielanie informacji na temat programu studiów, planu, nieobecności pracowników, zastępstw.

 

 1. Znajomość kalendarza uniwersyteckiego.