Instytut Filozofii UŁ

Instytut Filozofii UŁ

ul. Lindleya 3/5, 90-131 Łódź, tel./fax: (48) (42) 635-61-35/(29)

Uniwersytet Łódzki
Tomasz W. Michałowski PDF Drukuj Email


 

Tomasz W. Michałowski

 

Informacja o dotychczasowej pracy naukowej

 

Wykształcenie:

 

I.        2003-2008 – Studia magisterskie na Wydziale Filozoficzno-Historycznym, kierunek Filozofia, tytuł magistra na podstawie pracy Religia i moralność w świetle rozprawy Immanuela Kanta «Religia w obrębie samego rozumu»;

II.      2001-2006 – Studia magisterskie na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym, kierunek ekonomia, tytuł magistra na podstawie pracy Akcje jako alternatywna forma inwestowania kapitału.

 

Wykaz publikacji:

 

I.        Artykuły:

 

1.       (współautor Andrzej M. Kaniowski), „Posłowie: Doniosłość i główne zagadnienia myśli prawno–politycznej Immanuela Kanta”, [w:] Andrzej M. Kaniowski, Tomasz W. Michałowski (red.), Aktualność i znaczenie historyczne filozofii państwa i prawa Immanuela Kanta, wyd. Wydawnictwo Rolewski, Nowa Wieś k/Torunia 2012.

2.       „Wszechświat Kartzjusza i Newtona - rozważania na podstawie dzieła Johna Finnisa «Prawo naturalne i uprawnienia naturalne»”, Hybris. Internetowy magazyn filozoficzny, nr 5.

3.       „Wspólnota etyczna jako obowiązek ludzkości wobec niej samej. Kantowska koncepcja przejścia od etycznego stanu natury, do kościoła niewidzialnego”, [w:] Andrzej M. Kaniowski, Tomasz W. Michałowski (red.), Aktualność i znaczenie historyczne filozofii państwa i prawa Immanuela Kanta, wyd. Wydawnictwo Rolewski, Nowa Wieś k/Torunia 2012.

4.       (współautor Andrzej M. Kaniowski),„Posłowie: Współczesna doniosłość myśli prawno–politycznej Immanuela Kanta”, [w:] Andrzej M. Kaniowski, Tomasz W. Michałowski (red.), Od «dedukcji zasad» do «wiecznego pokoju»: rekonstrukcje wybranych elementów Kantowskiego pojmowania prawa i ustroju politycznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź. [tom w druku]

 

II.      Redakcje książek:

 

1.       Rechtsstaatlichkeit. Kant, Andrzej M. Kaniowski, Tomasz W. Michałowski, Ewa Wyrębska (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012.

2.       Aktualność i znaczenie historyczne filozofii państwa i prawa Immanuela Kanta, Andrzej M. Kaniowski, Tomasz W. Michałowski (red.), Wydawnictwo Rolewski, Nowa Wieś k/Torunia 2012.

3.       Kant on Law and the State: Historical and Contemporary Approaches / Gesetz und Staat bei Kant. Historische und aktuelle Perspektiven, Andrzej M. Kaniowski, Tomasz W. Michałowski (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź. [tom w druku]

4.       Od «dedukcji zasad» do «wiecznego pokoju»: rekonstrukcje wybranych elementów Kantowskiego pojmowania prawa i ustroju politycznego, Andrzej M. Kaniowski, Tomasz W. Michałowski (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź. [tom w druku]

5.       Immanuel Kant, Notatki i refleksje / Notizen und Reflexionen, Andrzej. M. Kaniowski, Tomasz W. Michałowski (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź. [tom w druku]

 

III.   Recenzje:

 

1.       [recenzja książki S. T. Kołodziejczyka, S. T. Kołodziejczyk, Granice pojęciowe metafizyki, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2006, ss. 318] „Ruch filozoficzny”, tom LXV, nr 2, s. 328-333;

2.       [recenzja książki J. Kurowickiego, J. Kurowicki, Dlaczego ozdoba zdobi?, wyd. Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2006, ss. 186] „Hybris. Internetowy magazyn filozoficzny”, nr 5.

 

IV.    Tłumaczenia artykułów:

 

1.       Tomasz W. Michałowski, Bartosz Żukowski, (tłumaczenie artykułu, P. Guyer) „Praktyka suwerenności: Kant o obowiązkach narodowego i międzynarodowego obywatelstwa”, [w:] Andrzej M. Kaniowski, Tomasz W. Michałowski (red.), Aktualność i znaczenie historyczne filozofii państwa i prawa Immanuela Kanta, wyd. Wydawnictwo Rolewski, Nowa Wieś k/Torunia 2012.

2.       Tomasz W. Michałowski, Katarzyna M. Sowińska, (tłumaczenie artykułu, A. Pinzani) „Kant o zabijaniu”, [w:] Andrzej M. Kaniowski, Tomasz W. Michałowski (red.), Aktualność i znaczenie historyczne filozofii państwa i prawa Immanuela Kanta, wyd. Wydawnictwo Rolewski, Nowa Wieś k/Torunia 2012.

3.       Tomasz W. Michałowski, (tłumaczenie artykułu, A. Pinzani) „Prawo narodów”, [w:] Andrzej M. Kaniowski, Tomasz W. Michałowski (red.), Od «dedukcji zasad» do «wiecznego pokoju»: rekonstrukcje wybranych elementów Kantowskiego pojmowania prawa i ustroju politycznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź. [tom w druku]

4.       Tomasz W. Michałowski, Joanna Miksa, (tłumaczenie artykułu B. Sharon Byrd i Joachima Hruschka) „Od stanu natury po jurydyczny stan państw”, [w:] Andrzej M. Kaniowski, Tomasz W. Michałowski (red.), Od «dedukcji zasad» do «wiecznego pokoju»: rekonstrukcje wybranych elementów Kantowskiego pojmowania prawa i ustroju politycznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź. [tom w druku]

5.       Tomasz W. Michałowski, (tłumaczenie artykułu, B. Ludwig) „Skąd prawo publiczne. Znaczenie teoretycznego i praktycznego rozumowania w Kantowskiej Nauce Prawa”, [w:] Andrzej M. Kaniowski, Tomasz W. Michałowski (red.), Od «dedukcji zasad» do «wiecznego pokoju»: rekonstrukcje wybranych elementów Kantowskiego pojmowania prawa i ustroju politycznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź. [tom w druku]

6.       Tomasz W. Michałowski, Bartosz Żukowski, (tłumaczenie artykułu, P. Guyer) „Kantowskie dedukcje pryncypiów prawa”, [w:] Andrzej M. Kaniowski, Tomasz W. Michałowski (red.), Od «dedukcji zasad» do «wiecznego pokoju»: rekonstrukcje wybranych elementów Kantowskiego pojmowania prawa i ustroju politycznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź. [tom w druku]

 

Wystąpienia na seminariach i konferencjach oraz ich organizacja:

 

1.       Oberseminar: Praktische Philosophie der Gegenwart, Bonn 01.07.2011, referat: Die Kantische “Heiligkeit”? Das Verständnis von Mein und Dein aus der Perspektive der Kantischen Rechtslehre.

2.       Sekretarz i współorganizator Międzynarodowej Konferencji Naukowej: The Topicality of Kantian Philosophy of State and Law [Aktualność Kantowskiej filozofii państwa i prawa], Łódź, 24-26.09.2010.

3.       Współorganizator Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Rodzina i praca z perspektywy wyzwań i zagrożeń, Łódź, 15-17.06.2007.

4.       Zlot filozoficzny 2007, Warszawa 11-13.V.2007, referat: (współautor P. Krajewski) Dedukcja czystych pojęć intelektu wedle wydania A «Krytyki czystego rozumu Immanuela Kanta».

5.       Udział w ośmiu innych ogólnopolskich konferencjach naukowych, w latach 2007-2011, jako uczestnik bez referatu.

 

Udział w projektach badawczych:

 

1.       Współwykonawca projektu ministerialnego Aktualność i praktyczne znaczenie filozofii państwa i prawa Immanuela Kanta, (05.2008-12.2011).

 

Staże:

1.       Niemcy, Bonn, Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität, 01.04.2011-15.08.2011.

 

Udział w zagranicznych seminariach:

 

1.       Oberseminar: Praktische Philosophie der Gegenwart, (Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn), 08.04.2011-01.07.2011.

 

Stypendia:

 

1.       Stypendium Erasmus w roku akademickim 2010/2011 (08.04.2011-01.07.2011) na Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität w Bonn.

 

Pełnione funkcje:

 

1.       Od 12.2011 sekretarz serii wydawniczej „Philosophia moralis”.

 

Wybrana działalność pozauniwersytecka

 

1.       Wiceprezes Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju i Integracji Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym „Czemu nie?”.

 
Wiedza daje pokorę wielkiemu,
dziwi przeciętnego, nadyma małego

           Lew Tołstoj

PTF o filozofii