Bulletin of the Section of Logic jest umieszczony w wykazie czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz na liście European Reference Index for Humanities (ERIH) ogłaszanej przez European Science Foundation. Od 2015 roku, na mocy Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego prace opublikowane w Bulletin of the Section of Logic otrzymują 20 punktów